Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

UU Innovation stärker forskningen i Uppsala

UU Innovation är en enhet inom Uppsala universitet där man fokuserar på nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat. UU Innovations verksamhet startades för ett par år sedan i syfte att stödja forskare i Uppsala, och framförallt de forskare som vill att deras resultat och idéer ska komma till nytta för allmänheten.

UU Innovation stödjer forskare bl.a. genom att bistå med patentrådgivning, projektledning och affärsrådgivning. Nyttiggörande av forskningsresultat utgör kärnan i verksamheten, och man främjar samarbete genom den s.k. kunskapstriangeln, omfattande utbildning, forskning och innovation. Det yttersta syftet är att skapa broar för samarbeten mellan akademin och näringslivet.
För detta ändamål har inom UU Innovation skapats Ångström Materials Academy, som knyter samman forskare inom Ångströmslaboratoriet i Uppsala med industrin. Här bedriver man tvärvetenskapliga projekt med anknytning till näringslivet. Det handlar om ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer, där företag har en ypperlig chans att lära av forskningen, och forskare i sin tur får tillgång till den kunskap som finns ute i näringslivet. Ångström Materials Academy har skapats med finansiellt stöd av VINNOVA.

The Materials Day
Inom ramen för Ångström Materials Day ordnas en temadag, the Materials Day, varje år. Evenemanget utgår ifrån i förväg inlämnade frågeställningar från de deltagande företagen och innebär unika möjligheter för forskare och företag att knyta kontakter och forma grunder för framtida samarbeten. För mer information se www.akademikonferens.uu.se/materialsday2010

Ångströmslaboratoriet idag
Ångströmslaboratoriet anses vara ett av Europas främsta tekniska forskningscenter idag, med omkring 1000 forskare inom materialvetenskap, fysik och kemi. Uppsala var i detta sammanhang tidiga med att integrera olika vetenskapliga discipliner, med resultatet att universitetet idag anses vara ett av världens främsta inom bl.a. materialvetenskaplig forskning.

Utbildning en viktig komponent
Framöver har UU Innovation, med användandet av kunskapstriangeln, ambitionen att i större utsträckning engagera företagen i lämpliga utbildningar. Man hoppas därigenom att ytterligare höja efterfrågan på de studenter som examineras i Uppsala samt att förse industrin med arbetskraft som är utbildad för att nyttiggöra forskningsrön och därmed bidra till skapandet nya innovationer.

Hjärnäpplet
Nya verktyg för att öka forskarnas intresse för nyttiggörande och kommersialisering är stipendier och priser. UU Innovation och Ångström Material Academy delar årligen ut ett mycket eftertraktat pris, Hjärnäpplet, en symbol för forskningens nyttiggörande – från frö till mogen frukt.
Hjärnäpplet går till Ångströmsforskare som har en uthållig affärsidé som resulterat i ett konkurrenskraftigt företag. I fjol gick priset till Uppsalaforskaren Lars Stolt, som bildade bolaget Solibr AB och som sedermera köptes upp av börsnoterade energibolaget, Q-Cells.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind