Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vårdförbundet, en viktig aktör i utvecklingen av sjukvården

Vårdförbundet är både ett yrkesförbund och en facklig organisation som organiserar de fyra legitimerade yrkesgrupperna barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Vårdförbundet har c:a 112.000 medlemmar fördelat på 21 avdelningar, varav Västra Götaland med sina 19.000 är den största avdelningen. Medlemmarna återfinns inom både privat och offentlig sektor.

-Våra fyra yrkesgrupper är akademiska yrkesgrupper, vilket innebär att vi är en del av den akademiska forskningen inom sjukvården, säger Ola Sjöholm, tillförordnad ordförande för avdelning Västra Götaland. Den forskning våra medlemmar bedriver bidrar till att såväl förbättra som att effektivisera vården med minskade vårdskador, höjd patientsäkerhet och kostnadseffektivisering som resultat. Med tanke på alla positiva effekter denna forskning genererar anser Vårdförbundet att regering, landsting och kommuner satsar alldeles för lite på denna forskning.

Satsning på specialistutbildning lönsamt för samhället
-Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor ökar i Sverige, säger Ola Sjöholm, och fortsätter. Skälen till denna ökning är bland annat att arbetsgivarna inte alltid värdesätter denna kompetens, och här krävs ett nytänkande. Ett exempel på åtgärder för att minska bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är betalt under utbildningstiden. Kompetenskraven inom samtliga av våra fyra yrkesgrupper ökar ständigt. Avancerad vård i hemmet är en ny vårdnivå som oftast utförs av specialistsjuksköterskor från slutenvården i samarbete med hemsjukvården. Bristen på röntgenläkare gör att kraven på röntgensjuksköterskorna ökar, och i dag utför röntgensjuksköterskorna ofta avancerade ultraljud och självständiga bedömningar från röntgen. Våra biomedicinska analytiker gör utskärning och diagnostisering av bland annat cancertumörer med högre nogranhet och kvallitet än tidigare, och när det gäller barnmorskornas verksamhet ligger Sverige i dag i världsklass med den lägsta barn- och mödradödligheten i världen. Satsningar på specialistutbildning ger bevisligen resultat. Kan sedan arbetsgivarna i större utsträckning inse och uppskatta våra medlemmars engagemang och vilja till kompetensutveckling kommer vårdkvaliteten i Sverige att öka ytterligare.

”Hälsosamma arbetstider”
-Utvecklingen av vården de senaste 20 åren har lett till att man i dag utför mer avancerad sjukvård dygnet runt. Ett av skälen till denna kvalitetshöjning är våra medlemmars ökade kompetens och flexibilitet när det gäller tjänstgöringstider. Tyvärr har arbetstidsvillkoren inte följt med den övriga utvecklingen av vården. ”Hälsosamma arbetstider” är därför en fråga med mycket hög prioritet för vårdförbundet. Vad det handlar om är en ökad arbetsrotation med tjänstgöring dygnets alla 24 timmar. Återhämtningstiden är inte tillräcklig och inte heller jämförbar med de flesta andra yrkesgrupper, säger Sjöholm. Man skall som sjuksköterska kunna vara verksam ett helt yrkesliv som heltidsarbetande, men många inom vården har i tid varit tvungna att gå ner till 85 % eller lägre för att man helt enkelt inte orkar arbeta 100 %. Detta påverkar givetvis inkomsten och försörjningsmöjligheterna. Även medlemmarnas lönebild har hög prioritet i Vårdförbundets verksamhet. Att vara sjuksköterska innebär att man verkar på ett kvinnodominerat område, vilket med en automatik från ”stenåldern” betyder lägre lön än mansdominerade yrkesområden där kompetens och ansvarskrav är jämförbara. Genomsnittligt ligger en sjuksköterskas lön c:a 6.000 kr lägre. Lägg där till att sjuksköterskan som regel har mer obekväma arbetstider.

Vårdförbundet internationellt aktivt
Vården, precis som övriga samhället, påverkas av de beslut som fattas i EU parlamentet. Vårdförbundet är därför delaktiga i de debatter och samtal inom EU som berör Vårdförbundet och dess medlemmars verksamhet. Vårdförbundet är också involverade och aktiva i ett flertal internationella yrkesförbund.
-Som svensk legitimerad sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller barnmorska är man kvalificerad för arbete inom sin genre i hela EU utan krav på validering. Legitimationen berättigar även till internationella tjänster även utanför EU. Dock kan vissa länder kräva viss komplettering, avslutar Ola Sjöholm.