Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Världens största koncentration av forskning inom vuxnas lärande finns i Linköping

En betydande del av landets forskning kring lärandets processer och lärande vid olika tillfällen i livet finns vid Linköpings universitet. Här finns dessutom världens största koncentration av forskning kring vuxnas lärande. Idag är relationen akademi – näringsliv/offentlig sektor påtaglig, i stort sett allt man gör inom universitetet kopplas till viktiga frågor i samhälle och näringsliv.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) är en av de största institutionerna vid Linköpings universitet. Institutionens arbete kretsar kring pedagogik, sociologi, psykologi och handikappvetenskap. Flera av universitetets mest sökta utbildningar faller också under IBLs ansvar, bl.a. psykologprogrammet och kandidatprogrammet i personal- och arbetsvetenskap. Institutionen har även ett stort undervisningsansvar inom lärarprogrammet och kognitionsvetenskapliga programmet. Vid institutionen finns även landets enda folkhögskollärarprogram.

HELIX – för ett hållbart arbetsliv
Utbildningsinsatser i arbetslivet har traditionellt sett inte alltid uppnått önskade effekter. Att skicka sina anställda på kurs kostar stora summor, det är därför oerhört viktigt att man även tar tillvara på kunskaperna som inhämtas. HELIX är ett tioårigt forskningssamarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett 20-tal externa partners, bl.a. från industrin.
HELIX fokuserar på kunskaper för ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet, tillväxt, effektivisering, hälsa, och utveckling är nyckelbegrepp inom den mångvetenskapliga satsningen, där även näringslivet och myndigheter finns representerade.
– Vi har för avsikt att bli en nationellt ledande och internationellt erkänd aktör för forskning om arbetslivet med fokus på lärande, förklarar professor Per-Erik Ellström, föreståndare för HELIX. Vi vill skapa något värdefullt tillsammans med våra partners, så att vår kunskap verkligen kommer till användning.

Kunskapskanal inom HR-området
Inom HELIX behandlas aktuella, relevanta problem som motsvarar verkliga scenarion ute på arbetsplatserna. Insatserna inom HELIX svarar med andra ord på behov som finns ute i näringslivet.
Centret samverkar bl.a. med det globala företaget Rimaster, som utvecklar och tillverkar elektriska system, elektronik och mekaniska system. Rimaster finns över hela världen, och har huvudkontor i Rimforsa. Sedan 2,5 år tillbaka sitter en representant från HELIX i ledningsgruppen för företaget.
– I samverkan med HELIX har vi utvecklat vår HR-funktion, kommenterar Rimasters VD Jan-Olof Andersson. Genom vår kontakt med universitetet har vi lyckats lyfta upp och organisera frågor kring ledarskapsutveckling på ett mycket bra sätt. Vi känner att vi har fått ett stöd för att vidareutveckla vår organisation inifrån. Naturligtvis slutar inte samarbetet här, vi ser fram emot en vidare samverkan med universitetet och HELIX.
Rimaster har även tagit emot studenter för praktik och examensarbeten, samt deltagit i seminarier inom bl.a. ledarskapsfrågor.
– HELIX är som en kunskapskanal för oss inom HR-området, säger Jan-Olof Andersson som avslutning.

Forskningsmiljön ”Vuxenutbildning och Folkbildning”
Docent Andreas Fejes forskar i vuxnas lärande i olika sammanhang vid forskningsmiljön för Vuxenutbildning och Folkbildning, även om en del av hans arbete sker inom HELIX. Alla kategorier av lärande tas upp inom miljön: lärande inom vuxenutbildning, folkhögskola, arbetsliv och i vardagslivet. Till universitets vision hör att skapa gränsöverskridande samarbeten både när det gäller utbildning och forskning vilket här sker inom ramen för Folkhögskollärarprogrammet.
Miljön är även värd för sekretariatet för det europeiska nätverket för forskning kring vuxnas lärande, ESREA där Fejes är generalsekreterare. Vi är traditionellt starka inom vårt forskningsfält, landets enda professur i vuxenpedagogik finns dessutom här, berättar Andreas Fejes.
Inom miljön finns även ett internationellt nätverk för forskarutbildning inom vuxnas lärande, DoctoRALnet
– Våra doktorander får chans att bygga nätverk i internationella sammanhang, poängterar Andreas Fejes. Vi ser att det ger mycket i form av kunskapsutbyten och ett ökat samarbete över gränserna, en ambition som ligger helt i linje med universitetets långsiktiga visioner.
Vetenskapsrådet finansierar ett samarbete mellan universiteten i Linköping, Stockholm, Göteborg ochUmeå i syfte att bygga upp en nationell forskarskola i yrkesdidaktik.
– Den nya forskarskolan syftar till att bygga upp kunskapsfältet kring yrkesdidaktik, något som idag är underbeforskat i Sverige.