Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Västerbotten – det hållbaraste länet 2020

Miljön angår oss alla. Inte minst med tanke på kommande generationer.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en generation, d.v.s. till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet).

– Miljömålen kom igång 1999 och vi har nu nått halvvägs. Det har varit en bred samverkan med många aktörer och nu gör vi ett nytt avstamp med nya åtgärder. Vi har höga visioner och det måste man ha för att nå målen, säger Eva Mikaelsson, som är samordnare av miljömålsarbetet i Västerbottens län. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Med den utgångspunkten är generationsmålet vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Näringslivet kan påverka
Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att Sveriges miljökvalitetsmål ska nås. Många företag bedriver ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse. Kunskaperna i näringslivet om miljömålen är dock ofta begränsade.
– Jag önskar att människor hade mer kunskap om miljöfrågor. Det handlar inte bara om att tycka att miljöarbetet är något bra utan man måste också agera och ta ansvar. När det gäller företagen så bör de sträva för att nå en hållbar utveckling, säger Eva Mikaelsson.
Alla tillverkande företag och de flesta tjänsteverksamheter påverkar miljön på något sätt. Påverkan sker antingen direkt genom företagets egna aktiviteter eller indirekt via de produkter och tjänster man köper eller säljer. Hållbar utveckling i näringslivet handlar om att ta ansvar för ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kopplade till företagets eller organisationens nuvarande och framtida verksamhet.

Bygga på ett bra sätt
Byggbranschen berörs av flera av miljökvalitetsmålen, exempelvis Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö och God bebyggd miljö.

– Det gäller att bygga på ett bra sätt med tanke på klimatet som vi har i Norden. Vi bor ju inte i Spanien, fastslår Eva Mikaelsson. Andra branscher som miljömålen berörs av är
gruvindustrin, IT-branschen, plast- och kemiindustrin, service, skogsindustrin, stålindustrin, transportindustrin, verkstadsindustrin och återvinningsindustrin.

Övergripande mål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Den 30 mars inbjöd Länsstyrelsen i Umeå till en workshop på Folkets Hus – Tillsammans gör vi det hållbara möjligt – som är uppstarten till det fortsatta samverkansarbetet i Västerbottens län. 130 personer, företag, organisationer, kommuner och intresserad allmänhet, startade processen för att ta fram åtgärder för att nå – Visionen att Västerbotten ska bli det hållbaraste länet 2020.