Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Västervik Miljö & Energi skapar synergier och bygger ny kraftvärmepanna

Inom Västerviks kommun görs en kraftansträngning för att skapa synergier mellan kommunala serviceverksamheter. Genom att samordna fjärrvärme, renhållning, elnät och VA under samma paraply får kommuninvånarna tillgång till en mer översiktlig service där man fokuserar på kvalitet i alla led.

Västervik Miljö & Energi AB har utökat sin aktivitet med ansvar även för den kommunala VA-verksamheten sedan årsskiftet. Man har även tagit över all personal samt delar av verksamheten från Västerviks Kraft Elnät AB. Elnätet ligger kvar i Västerviks Kraft Elnät AB eftersom gällande lagstiftning kräver att handel och produktion av el inte bedrivs i samma bolag som själva distributionen.

Möter nya krav med effektivitet
Den främsta ambitionen med att samordna tjänsterna för fjärrvärme, renhållning, elnät och VA inom ett och samma bolag handlar inte om att skapa underlag för det egna bolagets vinning, utan att skapa bättre tjänster och service för kunderna.
Med en effektivare kundtjänst och en stark organisation möter Västervik Miljö & Energi kundernas ständigt ökande krav. Den nya organisationen möjliggör också för framtida effektiviseringar genom att man nu kan fokusera och nyttiggöra spetskompetenser på ett bättre sätt.

Stegeholmsverket förstärks med ny panna
Västervik Miljö & Energi gör en kraftfull investering i Stegeholmsverket. Här finns sedan tidigare fyra kraftvärmepannor, som nu får sällskap av en femte som med toppmodern teknik kommer att kunna producera både värme och elektricitet.
Projektet har en budget på 300 miljoner kronor, och man räknar med att kunna initiera provdrift redan till hösten 2012.
– Vi räknar med fullskalig drift till våren 2013, berättar Västervik Miljö & Energis VD Per Allerth. Tack vare den nya pannan får vi inte bara en ökad driftssäkerhet, den bidrar även till utfasning av oljeberoendet.

Stort steg i oljeutfasningen
Man räknar med att mindre än en procent olja kommer att gå åt för att driva Stegeholmsverket när den nya pannan är i full drift. Biobränsle och avfallsförbränning kommer således att stå för nästan all energitillförsel inom kommunen. Västerviks kommun ska ha en säker och trygg energiförsörjning som är fossilbränslefri till år 2030.
Den nya pannan kommer även att producera stora mängder elektricitet, motsvarande nästan hälften av vad Västerviks kommunala verksamheter gör av med sammanlagt. Man räknar med en produktion på omkring 30 GWh årligen, och de kommunala verksamheterna står för en årlig konsumtion om ca 65 GWh.

För kundernas bästa
Genom att samordna de fyra serviceverksamheterna (fjärrvärme, renhållning, elnät och VA) har kommunen även öppnat nya möjligheter för framtida effektiviseringar. Förutom att personalen får större möjligheter att utvecklas i sina roller och axla nya ansvarspositioner så kommer man att kunna fokusera mer på marknadsföring.
– Vi kommer att satsa mer på att profilera oss mot kunderna, där våra medarbetare kommer att vara som våra ambassadörer utåt. Det är ofta små enkla saker som är av stor betydelse, det viktigaste för oss nu framöver är att kunderna känner att den nya verksamheten är till för deras bästa. Då har vi lyckats med vad vi lagt ner så mycket resurser på att åstadkomma, säger en hoppfull Per Allerth som avslutning.