Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

VästKraft – en ren styrka för teknikbranschen i Göteborgsregionen

VästKraft verkar aktivt för att behålla Göteborgsregionens teknikorienterade kompetens. Projektet startade i mars 2009, då teknikbranschen och i synnerhet fordonsindustrin i regionen till stor del kännetecknades av varsel och oro. Under knappt ett års tid har man inom VästKraft gjort omfattande insatser i form av utbildnings- och kompetensutvecklingsprojekt, entreprenörsorienterade projekt samt studievägledning.

Göteborgsregionen, GR, startade projektet VästKraft som pågår mellan 2009 och 2011. Projektet drivs med medel från Europeiska Socialfonden, och omfattar GR:s 13 medlemskommuner. Idag kan man se att det övergripande resultatet av projektets insatser hittills är att många inom teknikbranschen och fordonsindustrin, som annars skulle gå arbetslösa, antingen har kunnat behålla sin anställning, hittat ett nytt arbete, fortsatt med utbildning, eller till och med startat en egen verksamhet.

Tyngre investeringar i kompetensutveckling
VästKraft bedriver i huvudsak kompetensutvecklande insatser över en till tio dagar. Utbildningarna är mycket individuellt anpassade och omfattar både kommunikations- och teknikorienterade utbildningar, där själva inriktningen kan vara mot allt från kommunikationsträning till robotprogrammering.
VästKrafts styrka är att man genom EU-medel kan göra tyngre investeringar i kompetensutvecklingsarbetet, investeringar som annars inte hade varit möjliga. Projektledare Magnus Kallenberg berättar att man inom GR hoppas på att kunna spinna vidare på projektet genom att delar av det man gör idag flyttas över till exempelvis Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen.
– Vi har kommit långt med projektet idag, vi har genomfört komplexa kompetensinsatser som annars aldrig skulle sett dagens ljus. Jag tror helt klart att det kommer att finnas ett stort behov av liknande insatser även efter VästKraft, därför är det min förhoppning att en annan eller ett par andra aktörer axlar ansvaret och driver konceptet vidare.

Offentlig sektor + näringsliv = VästKraft
Ett annat syfte med VästKraft är att man ska vara som en drivkraft och föregå med gott exempel för andra regioner.
– VästKraft är ett oerhört bra exempel på hur den offentliga sektorn och näringslivet kan samverka i kompetensutvecklingsfrågorna. Vi är inte bundna till något företag, utan arbetar aktivt med Fordonsindustrin och dess underleverantörer. Vi skräddarsyr insatser beroende på vad som behövs för varje enskilt företag. Vi arbetar hela tiden efter målet att stärka Göteborgsregionens uthålliga tillväxt, kommenterar Kallenberg.

Främjar kvinnligt entreprenörskap
VästKrafts insatser ska omfatta 3500 individer, varav 2500 befinner sig i anställning. Resterande 1000 är arbetssökande, och har tidigare verkat inom Fordonsindustrin med tillhörande underleverantörer. Av de totala 3500 ska minst 1000 vara kvinnor, VästKraft uppmuntrar speciellt den här gruppen att starta egna företag. För detta har man satt in speciella resurser just för att främja kvinnligt entreprenörskap.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind