Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Växjö utmärker sig på världskartan med framstående träteknik

Växjö ligger mitt i en av Sveriges mest skogsrika regioner, med en särpräglande hög tillväxttakt i skogen med tillhörande näring. Här finns en lång tradition av småhusbyggande i trä, och tack vare nya regler kan trä utvecklas ytterligare som byggmaterial i höga konstruktioner som flerbostadshus, broar och parkeringsdäck. I Växjö knyts nya samarbeten där stadsutveckling, näringslivsutveckling och forskning samverkar för att skapa framtidens hållbara samhällen. Alla tre binds samman i den moderna trästaden Välle Broar.

I samband med Växjös insatser för ökat träbyggande ökar också det internationella intresset för kommunen.
– Tillsammans med näringslivet har vi bildat föreningen Sustainable Småland för att se till att det blir affärer av de möjligheter som de internationella besöken utgör, bl.a. inom ramarna för Trästad 2012, berättar Kristina Thorvaldsson, planeringschef med ansvar för samhälls- och byggplanering inom Växjö kommun.

Utvecklar marknaden för miljötekniska produkter
Sustainable Småland sprider kunskap och utvecklar marknaden för miljötekniska produkter och tjänster. Inom nätverket, som bedrivs som ekonomisk förening, samverkar världsledande miljöteknikföretag med offentliga intressenter som bidrar med kunskap och erfarenheter.
– En av våra främsta uppgifter inom Sustainable Småland är att marknadsföra och sälja den kunskap som finns inom forskning/akademi, näringsliv och offentlig sektor. Alla pratar om samverkan och regional utveckling, för oss handlar det om att genomföra det som alla talar i form av konkreta affärer och affärsmöjligheter för alla dessa parter.
I Växjö finns långt utvecklad kunskap och erfarenhet på miljöområdet, inte minst när det gäller träbyggande. Vid Linnéuniversitetet, och i många fall i samverkan med företag, pågår forskning inom bl.a. träets lämplighet som byggmaterial, problematik som fukt och buller, vibrationer och isolering.

Inspirerar i global skala
Arenastaden Växjö har också stora inslag av hållbarhet där ett antal arenor uppförs med trästomme. Vida Arena, Fort Knox Arena, Myresjö Arena och den nya friidrottshallen har alla inslag av trä i byggnationen, och blir därmed landmärken inte bara för idrotts- och evenemangsstaden Växjö utan även för det hållbara Växjö.
– Arenorna representerar hållbarhet ur flera perspektiv, det handlar om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i symbios, fortsätter Kristina Thorvaldsson. Växjö är en expansiv kommun, vi har mycket att förvalta och visa upp, värden som inte enbart inspirerar våra grannkommuner eller andra kommuner i Sverige, utan värden som gör Växjö till föregångare för hållbara städer i global skala.