Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Virtuell kuvös för nya produkter och tillverkningsmetoder

Tänk om morgondagens produkter kunde tas fram, testas och verifieras utan att vi behövde ta fram en enda fysisk prototyp innan produktlanseringen? De ekonomiska och miljömässiga vinsterna talar för sig själva – och tack vare den satsning som styrkeområdet Produktion på Chalmers nu gör på en virtuell laboratoriemiljö, är vi snart där.

Hållbar produktframtagning är vid sidan av hållbar energianvändning ett av de viktigaste tillväxtområdena för att vi ska kunna skapa en framtid som är acceptabel ur både social, ekonomisk och miljömässig synpunkt. Med hållbar utveckling i fokus kommer Chalmers styrkeområde Produktion att under våren 2011 lansera det virtuella utvecklingslaboratoriet, en visuell miljö där idéer om framtidens produkter och produktionsmiljöer kan utvecklas utan dyra material- och prototypkostnader.

Komplett laboratoriemiljö
Det virtuella utvecklingslaboratoriet är första steget i att utveckla en komplett labor-atorie-miljö för produktions-relaterad forsk-ning på Chalmers. De nya laboratorierna är tänkta att bli en gemensam bas för forskarna att utgå ifrån. Här ska allt från första designidé till val av olika tillverknings-koncept och återvinnings-metoder kunna analyseras, först i virtuell miljö och sen i en realistisk produktions-miljö. I en gemensam laboratorie-miljö blir det mycket enklare att studera hållbarhetsaspekter och snabbt få in ny teknik och nya metoder för detta i praktisk användning. Det gör det möjligt att använda labbet för att få en helhetssyn av hållbarhet över flera discipliner samtidigt.

Det virtuella labbet kommer att husera de senaste programvarorna för produkt- och produktionsutveckling tillsammans med analysprogram för hållbarhetsfaktorer. Dessutom erbjuds 3D-teknik vilket ger helt nya visualiseringsmöjligheter för forskarna.

Lokalen kommer att ta drygt 100 sittande personer och även ha en yta för utställningar, projektarbeten eller workshopar. Det ger en fantastisk flexibilitet som både små och stora aktörer kan utnyttja. Genom att lansera det virtuella laboratoriet utökar styrkeområdet Produktion på Chalmers också sitt stöd för svensk tillverkningsindustri. Företag och forskare inom produktionsforskning får en neutral och naturlig mötesplats vilket redan har uppmärksammats av flertalet parter som anmält sitt intresse att delta.

Även om målsättningen med laboratorierna är klar är syftet inte enbart att använda dem för forskning. Utbildning kommer också att bli en viktig del av verksamheten. Framtidens ingenjör behöver förstå hur hållbarhet står i relation till alla sedvanliga villkor och förutsättningar som gäller vid framtagning av ett nytt produkt- eller produktionskoncept. I det virtuella labbet orsak och verkan synliggöras på ett helt annat sätt än tidigare.

Finansiärer bakom det virtuella laboratoriet är styrkeområdet Produktion och forskningscentrat Wingquist Laboratory på Chalmers.