Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

VMAB satsar för framtiden

Västblekinge Miljö AB, VMAB, är en banbrytande aktör i satsningar på biologisk behandling. Bolaget fortsätter på den inslagna vägen. I enlighet med de nationella och regionala miljömålen planerar bolaget för den biogasanläggning som beräknas stå färdigbyggd och i drift under 2012.

Med den nya anläggningen i drift, beräknas koldioxidutsläppet minska med 4.200 ton om året, säger Krisztina Andersson, informatör vid Västblekinge Miljö AB i Mörrum.

Bolaget ägs av de tre kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström och
uppdraget är att samordna avfallshanteringen i de tre ägarkommunerna. I sitt nyatillstånd har bolaget möjlighet att biologiskt behandla matavfall och annat organiskt avfall.

Statligt investeringsstöd
I år fick Västblekinge Miljö AB besked om att Energimyndigheten beviljat statligt investeringsstöd på 19 miljoner kronor. Ett välkommet besked som gjorde att bolaget kunde skissa vidare på framtidsplanerna om en biogasanlägg- ning till den befintliga anläggningen i Mörrum i västra Blekinge. Anläggningen skall producera cirka 1,8 miljoner kubikmeter gas/år vilket motsvarar cirka två miljoner liter bensin per år. *Läs vidare under Termisk behandling

Målsättning
-Vår målsättning är att vi skall bli självförsörjande på biogas i regionen i och med nysatsningen, fortsätter Krisztina Andersson. I Blekinge källsorterar samtliga kommuner sitt matavfall och vi ser att övriga regioner i sydöstra Sverige följer samma trend. Den kompetens som finns i länet måste tillvaratas och utvecklas. Efterfrågan på biogas är både stor och snabbt ökande och därför är samarbete med kommuner och bolag, både i och utanför regionen en nödvändighet.

Termisk behandling med stabil drift
– Den nationella biogasstrategin prioriterar substrat ,det vill säga avfallspro- dukter som innebär att kretsloppet kan slutas. Rötning av avfallsprodukter, som innebär att kretsloppet kan slutas, ger unika samhälleliga mervärden som inte tillkommer annan bioenergi. Strategin pekar även på ytterligare möjligheter att producera biogas från avfall och slam samt att öka gasuttaget ur deponier. Den nationella målsättningen om 35 procents biologisk behandling är viktig för att kommunerna skall prioritera rötning före bränning.

* Den i framtidsplanerna planerade biogasanläggningen i Mörrum är en termisk behandling enligt torrötningsteknik, det vill säga matavfallet skall rötas i den

konsistens som avfallet uppkommer från. Metoden innebär en stabil drift som inte störs av främmande föremål som plast- eller papperspåsar. Efter rötning kommer rötresten att komposteras och bearbetas för att bli olika jordförbättringsprodukter. Biogasen som utvinns skall, till största delen, användas som fordonsbränsle. Investeringen uppgår till 60-65 miljoner kronor. Till projektet är Avdelningen för Bioteknik vid Lunds Universitet knutet för forskning, vetenskaplig uppföljning och spridning av resultaten från behandlingen i full skala.

Projektets nationella och vetenskapliga mål
*Projektets nationella och vetenskapliga mål är att i full skala kunna visa att rötning av organiskt avfall, i fast fas, under vissa förutsättningar är ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ och komplement till traditionell våtrötning.
*Projektet är direkt kopplat till nationellt miljömål. Miljömålet säger bland annat att 35% av det organiska hushållsavfallet skall genomgå behandling senast 2010.
*Projektet skall även bidraga till det regionala miljömålet för Blekinge län när det gäller begränsad klimatpåverkan. Enligt målen skall utsläppet av klimatpåverkande gaser, räknat som koldioxid/capita, minska med 35% mellan åren 1995 och 2010 (från 5,9 ton/år och person till 3,8 ton/år och person). Ytterligare ett regionalt miljömål, som åtgärden skall bidraga till är, att länets energiförsörjning
så långt som det är möjligt skall bygga på förnybara energikällor. Länsmålet är att nå 50 procents självförsörjningsgrad 2010.