Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vrinnevisjukhuset – hög tillgänglighet med patienten i centrum

Vrinnevisjukhuset i Norrköping är idag ett fullutrustat akutsjukhus med fokus på samverkan, utbildning, kvalitet och patientsäkerhet. Sjukhuset har flera specialistområden där man är erkänt framstående som bl.a. obesitaskirurgi, geriatrik, palliativ vård och inte minst inom Barnkliniken som nominerats till Guldbaggen för sin höga tillgänglighet. Inom Vrinnevisjukhuset råder en stark strävan efter att samverka internt, men även externt med bl.a. Universitetssjukhuset i Linköping och andra vårdenheter i Östergötland.

Bo Orlenius har tillträtt posten som vårddirektör på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Till vårddirektörens huvuduppgifter hör att stärka samordningen av sjukhusets olika verksamheter och för Vrinnevisjukhuset handlar mycket om att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett välfungerande akutsjukhus med patienten i centrum samt med hög patientsäkerhet.
– För att öka patientsäkerheten arbetar vi med den standardiserade modellen SBAR, där kommunikation mellan vårdpersonalen optimeras och säkerställs på ett strukturerat sätt. Tack vare SBAR, som står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation, höjs patientsäkerheten då samma information ges till samtliga medarbetare i vårdkedjan, förklarar Bo Orlenius.
Ett annat strukturerat system är MEWS där man på inneliggande patienter följer andning, blodtryck, vakenhet och puls som mäts regelbundet och poängsätts. Svikt i vitala funktioner innebär att patienten får höga poäng och då kontaktas ansvarig läkare och även sjukhusets mobila intensivvårdsgrupp som bedömer patienten.

Vill bygga ut akutmottagningen
Vrinnevisjukhuset har utarbetat en generalplan, Vision 2020, över logistik- och patientflöden som kommer att presenteras för ledningen i november i år. Akutmottagningen står inför nybyggnation där visionen är ett förbättrat flöde med högre kapacitet.
– Antalet patienter som söker till akutmottagningen har ökat kraftigt sedan den byggdes för 23 år sedan. Idag är lokalerna inte längre ändamålsenliga med tanke på det ökade vårdbehovet, varpå vi står i stort behov av att bygga ut.

Lean kompetens
– Vi har lyckats förbättra vår kvalitet inom alla områden, och ligger mycket bra till i mätningar som görs för både kvalitet och kostnadseffektivitet. Lean kompetens är något vi prioriterar, och vi ser nu att det ger resultat, berättar Bo Orlenius.
Vrinnevisjukhuset har bl.a. investerat i gemensamma utbildningsinsatser med tillsammans med andra vårdgivare i Östergötland, däribland Universitetssjukhuset i Linköping.
Flera kliniker arbetar utifrån Lean koncept där Barnkliniken varit pilotprojekt både vad gäller mottagningsverksamhet och ledningsarbete. Utifrån detta arbete blev man också nominerad till Guldbaggen.

Barnkliniken utmärker sjukhuset ytterligare
Bo Orlenius är barnläkare i grunden och var verksamhetschef på Barnkliniken innan han blev vårddirektör.
– Mitt mål är att jobba mycket med utbildning för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Jag vill se helheten och tillsammans med medarbetarna jobba för förbättringar, ökade samarbeten mellan klinikerna och bättre kommunikationsflöden med patienten i centrum.
En annan del av Vision 2020 innefattar att förbättra kommunikationerna utanför sjukhuset, med bättre gång- och cykelvägar bland annat. Det ska vara lätt att ta sig till och från sjukhuset för alla som behöver sjukhusvård.