Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vuxenutbildning för näringslivets behov

Karlshamns Lärcenter vill vara en naturlig samtalspartner för näringslivet i regionen. Detta sker genom att erbjuda vägledningssamtal, olika utbildningar och genom att engagera sig i olika utvecklingsprojekt.

I ett regionalt kompetenscenter för omställnings och konjunkturinsatser (ROK) samlas alla aktörer som agerar inom området arbetsmarknad och arbetsliv för att jobba både strategiskt såväl som operativt. Målen är:
* Att utifrån behov och efterfrågan kunna gå direkt till att planera operativa konkreta utbildningsinsatser på alla nivåer inom utbildningssystemet med aktörerna i samma rum.
* Att till varje pris undvika det kompetensgap som uppstår i lågkonjunkturer och vid strukturförändringar i branscher som kan uppstå oavsett konjunktur.
* Att få till ett nytänkande om hur man kan samarbeta för att bättre tillgodose företagens behov av kompetens, såväl i låg- som högkonjunktur.

Arbetet drivs processinriktat. Via bl.a. strukturrapporter kartläggs kompetensbehoven i olika branscher och med rapporten som underlag samlas berörda parter för att samtala om lösningar. Lösningar kan vara ansökningar om nya Yrkeshögskoleutbildningar, utvecklingsprojekt (se Exportfrämjare), Yrkesvuxutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, kompetensutvecklingsinsatser till branscher eller yrkesgrupper, som exempel.

Enligt Martin Kémi, projektledare för ROK, är erfarenheterna av arbetet att när man tillsammans försöker hitta lösningar till ett problem, så hittar man också oftast lösningar.
– Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi bättre matcha regionens behov av rätt kompetens, menar Martin.

Folkbildning för hållbar utveckling
Vuxenutbildningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att skapa och genomföra en bred utbildningssatsning under namnet folkbildning för hållbar utveckling. Satsningen är unik i både bredd och fördjupning med satsningar på utbildning för allmänhet, kommunanställda och förtroendevalda.

Parallellt med utvecklandet av ovanstående har Karlshamns kommun tillsammans med privata företag, ideella organisationer och myndigheter utvecklat ett koncept med medborgardialoger kring hållbar utveckling, bland annat i form av återkommande inspirationsdagar. Thomas Svanberg, som från vuxenutbildningen leder utbildningsinsatsen, hoppas att utbildningen ska ge många insikter:
– Folkbildningspedagogiken fungerar bra i ett utvecklingsarbete där det inte finns några tvärsäkra svar. Genom ett studiecirkelliknande upplägg ges deltagarna en grundläggande introduktion till begreppet hållbar utveckling och en orientering om de utmaningar vi står inför. Dessutom ges deltagarna en unik möjlighet, att genom sina kunskaper och erfarenheter, kunna påverka hur kommunen och framför allt den egna verksamheten kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Exportfrämjare i Blekinge
Exportfrämjare i Blekinge är en förstudie som pågår under hösten 2010. I förstudien ska företag som har viljan och förmågan att växa genom export identifieras. Dessutom ska man bland nyanlända invandrare med permanent uppehållstillstånd hitta de kommande exportfrämjarna. Genom matchning ska förstudien para ihop företagens behov med de nyanlända invandrarnas kompetens.

Syftet med ”Exportfrämjare i Blekinge” är att det ska bidra till en ökad tillväxt i regionen genom att näringslivet i regionen erbjuds tillträde till nya marknader, kompetenstillförsel och nya influenser.
Förstudien är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Karlshamn och Länsstyrelsen som samverkar med Arbetsförmedlingen, samtliga Blekingekommuner, Bromölla kommun, Svenskt näringsliv, Exportrådet, Svensk-Irakiska handelskammaren, Almi, Region Blekinge med flera.
Till våren startar projektet ”Exportfrämjare i Blekinge” genom att exportfrämjarna påbörjar sin utbildning och sex månaders exportpraktik på ett företag för att ta fram en affärsplan för en specifik marknad.
Exportfrämjare kan vara den perfekta lösningen för företag som vill utöka sin internationella närvaro. Exempel på arbetsuppgifter för exportfrämjaren kan vara: marknadsundersökningar, nykundsbearbetning, säljsupport, partnersökning, mässplanering samt framtagning av marknadsföringsmaterial, för att nämna några exempel. Vidare information om de olika projekten, nyheter och aktuella samarbeten finns att tillgå via ROK:s hemsida, www.rok-blekinge.se.