Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Wingquist Laboratory stöttar industrin i nya utmaningar

Ett decennium har passerat och Wingquist Laboratory ligger långt framme i utvecklingen av effektiv produktframtagning.

På Chalmers tekniska högskola och Wingquist Laboratory möts forskare från akademi och näringsliv i en gemensam, inspirerande miljö. Wingquist Laboratory är ett kompetenscentrum för tvärvetenskaplig forskning inom den breda disciplinen effektiv produktframtagning.

Wingquist Laboratorys fyra forskargrupper
Framtidens krav på kostnads- och resurseffektiv produktframtagning kommer att skärpas ytterligare. Därför är det viktigt att inte stagnera utan fortsätta att agera. Nya metoder och modeller för utvärdering och testning av produkter behövs. Vid Wingquist Laboratory har man organiserat fyra forskargrupper inom områden som svarar mot de mest påtagliga behoven hos industrin.
Gruppen Systems Engineering & PLM behandlar framförallt produktutveckling ur ett livscykelperspektiv och hur kunskap och data kan lagras på ett lättillgängligt sätt. Forskargruppen tar även fram metoder som möjliggör framtagning av hela produktfamiljer baserat på en grundkonstruktion.
Inom området som benämns Geometry Assurance & Robust Design arbetar man med att hantera naturens variationer. Målet vid massproduktion är att tillverka identiska komponenter men problemet är att alla fysiska föremål varierar något i form och storlek. Gruppen har därför tagit fram metoder och verktyg för att stötta företagens konstruktionsarbete.
Det tredje området svarar på industrins behov om att hitta en snabb och kollisionsfri monteringslösning och kunna hantera komponenter som är lättböjliga eller rörliga. Inom Geometry & Motion Planning samarbetar forskare från Wingquist Laboratory med kollegor från Fraunhofer Chalmers Centre.
Dagens tillverkning blir allt mer komplex och den moderna fabriken måste vara flexibel och kunna ställa om produktionen snabbt. Produkter som tidigare kunde vara aktuella på marknaden i decennier har idag en mycket kortare livslängd. Inom Flexible automation vill man ta fram nya modeller som förbereder industrin för denna stora utmaning.

Långsiktig satsning
VINNOVA och SSF har stöttat Wingquist Laboratory under det senaste decenniet med investeringar som hjälpt till att generera forskningsresultat för stärkt konkurrenskraft företrädesvis för den svenska industrin. Faktum är att Wingquist Laboratory är en av världens främsta miljöer för virtuell produktframtagning.

Industrinära forskning
Kompetenscentret etablerades vid Chalmers tekniska högskola för tio år sedan och har redan rönt stor framgång både nationellt och utanför landets gränser. I nära samverkan med drivande industriella aktörer som Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania och ABB skapar Wingquist Laboratory framtidens modeller för effektiv produktframtagning.