Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

WSP tidigt ute med hållbart byggande

Samhällsutvecklaren och teknikkonsultföretaget WSP täcker in alla delar i den hållbara byggprocessen. Den höga ambitionen syns tydligt i de olika projekt som WSP medverkar i. Byggnationen av Teknikhuset visar på det tidiga engagemanget för hållbart byggande. Hållbarhetsperspektivet vidareutvecklas nu genom ett aktuellt projekt då WSP är med när Gota Media bygger nytt mediehus i centrala Kalmar.

WSP var tidigt ute när det gäller hållbart byggande. I mitten av 90-talet byggdes Teknikhuset för högskolan i Kalmar, ett för den tiden mycket ambitiöst projekt ur hållbarhetssynpunkt.
I nära samverkan med Skanska medverkade WSP från första början. Projektet vävde in hållbarhetsaspekten i alla moment – från ritning och formgivning till inredning och val av material, med fokus på energioptimering och avfallshantering under hela byggprocessen.
– Vi ser oss gärna som pionjärer när det gäller hållbart byggande i och med detta projekt, säger Sven Krakau, avdelningschef för WSP i Kalmar. Projektet har blivit som en ledstjärna för vårt fortsatta arbete, där vi gärna ser att våra beställare försöker implementera hållbarhetstänket i ett så tidigt skede som möjligt.

Stark hållbarhetsvision för nytt mediehus
WSP deltar nu i projekteringen av Barometerns nya mediehus i Kalmar. Beställaren Gota Media har en långt gången hållbarhetsvision för bygget, där fastigheten ska hålla högsta klassens miljöprofil i alla avseenden.
– Vi har ett löfte gentemot alla våra uppdragsgivare, där vi lovar att bistå med råd kring miljöanpassat byggande i den mån beställaren önskar. Vi har god kompetens inom området och driver konceptet på eget initiativ, berättar Sven Krakau vidare.

Global kompetens med lokal förankring
WSP har ca 2000 anställda i Sverige. På koncernnivå engagerar sig WSP i ett stort antal områden, bl.a. byggprojektering, el och VVS, samhällsbyggnad, projektledning, miljöprojekt, analys och strategi för fastighetsägare samt brand- och riskanalyser.
– Vi samlar all kompetens under samma paraply, och kan därmed leverera ren kunskap inom alla moment i samhällsutvecklingen, poängterar Sven Krakau.
I Kalmarkontoret ingår även Oskarshamn, och tillsammans har man nära 40 medarbetare. Nästan alla delar av WSP:s totalutbud finns representerade lokalt i Kalmar. Förutom att WSP bidrar med arbetstillfällen så har man genom gediget engagemang aktivt deltagit i att utveckla stora delar av Kalmar. Genom att vara en del av en global koncern har WSP tillgång till vass specialistkompetens som är svår att överträffa.