Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

VME vill tillgängliggöra fjärrvärme för fler

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, VME, ansvarar för samhällsnyttiga tjänster inom huvudområdena vatten och avlopp respektive klimatsmart värme i Köping. Dessutom sköter VME kommunens gator, cykelvägar och parker.

För drygt ett år sedan flyttade Tekniska kontoret in sin verksamhet inom vatten och avlopp och gatu- och parkdriften till VME. Sedan dess är det VME som står för utbyggnad, drift och underhåll av VA-nätet i Köpings kommun.
– Eftersom vatten är vår viktigaste basråvara och vårt absolut viktigaste livsmedel, så är det en mycket viktig uppgift som anförtrotts oss. Ledningsbyten har pågått under flera år, och vi utgår från ett kommunalt policydokument om 1 procent omsättning av VA-nätet för att vi även i framtiden ska kunna garantera att rent vatten kommer ur kranen hos alla i Köping, säger Christer Nordling, vd på VME.

Stort investeringsbehov

Vatten ska bara finnas – det är något som alla i Sverige verkar ta för givet. Dock finns det enligt rapporter från organisationen Svenskt Vatten stora renoveringsbehov då merparten av ledningarna i det svenska VA-nätet är över 50 år gamla. På en del håll är ledningarna över ett sekel, sådana ledningar finns även i Köpings kommun.
– Vi har en del rör från början av 1900-talet i vår kommun och vi ser ett stort investeringsbehov framöver, bekräftar Christer Nordling.
Enligt uppgifter som finns på Svenskt Vattens hemsida handlar det om ett investeringsbehov om cirka 23 miljoner kronor för hela VA-verksamheten i Sverige (2020). Det är en stor ökning mot den tidigare siffran som var 16 miljoner kronor. För att Sveriges kommuner, inklusive Köping, ska kunna investera i den takt som krävs kan en höjning av den nuvarande vattentaxan vara starkt motiverad. 

Fjärrvärme för fler

Även värme är en samhällsnyttig tjänst som de flesta tar för givet. Över hälften av alla fastigheter i Sverige värms upp med hjälp av fjärrvärme.
I Köpings och Arboga kommuner jobbar VME intensivt med ett utbyggnadsprogram för att tillgängliggöra fjärrvärme för fler. I tätorterna är fjärrvärme det bästa och vanligaste valet av uppvärmning. Genom att bygga ut nätet på mindre orter, som till exempel Kolsva i Köpings kommun, kan VME erbjuda fler en möjlighet att minska sitt klimatavtryck – och sina kostnader.
– Hos oss är fjärrvärme ett helt igenom klimatsmart alternativ då den lokala fjärrvärmen till största delen produceras med hjälp av överskottsenergi från industrier, rester från den lokala skogsindustrin samt avfallsförbränning. Vi håller även en av Sveriges lägsta taxor när det gäller fjärrvärme, informerar Christer Nordling.
Övergången inom fjärrvärmen från fossila bränslen till återvinning av restvärme och biobränslen minskade Sveriges totala utsläpp av koldioxid med en femtedel på två decennier.
VME arbetar nu vidare för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser i Köping och Arboga genom att ansluta än fler fastigheter till fjärrvärme. Idag är cirka 11.000 hushåll och verksamheter anslutna till fjärrvärme i de två kommunerna.

Försvarsmakten en av oss
FMV utbildning
SCA
Gnutti Carlo
Malardalen