Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Kommunala nyckelfunktioner tongivande i den gröna omställningen

Norrbotten och Piteå har tagit en frontposition i kampen för hållbar utveckling. Just nu pågår flera stora investeringar som placerar regionen i mittpunkten av den gröna omställning som måste till för att bromsa klimatförändringarna. Kommunala nyckelfunktioner som VA, återvinning och energi är tongivande i omställningen.

Det lokala energibolaget PiteEnergi spelar en nyckelroll i att göra Piteå och regionen mer hållbar. Kommunens VA-bolag, Pireva, lägger i sin tur grunden för ett framtida Piteå som är hållbart och fossilfritt.

PiteEnergi är en föregångare

PiteEnergi har många järn i elden när det gäller kampen för hållbarhet. Extra intressant är att arbetet sker på flera nivåer, allt från högsta nivå i enlighet med Agenda 2030, ner till lokal nivå där PiteEnergi söker involvera allmänheten i de dagliga förbättringsfrågorna.
Enligt PiteEnergis hållbarhetsredovisning 2020 bidrar det lokala energibolaget till flertalet av de 17 målen. Detta vid sidan av det intensiva arbetet med att uppnå Piteå kommuns ägarmål och PiteEnergis interna hållbarhetsmål.
– Ett av de viktigaste målen för oss är att bidra till den gröna omställningen på flera nivåer. All el vi levererar till våra kunder kommer från 100 procent förnybara energikällor, vår fjärrvärme består till 99 procent av överskottsvärme från industrin och vi investerar kraftigt i att framtidssäkra vårt elnät. Förnybar el är otroligt viktig för att vi ska klara av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Elektrifiering av den lokala industrin och transportsektorn är en del av lösningen, och här är vi med och möjliggör ny teknik för framtiden, säger Jörgen Andersson Strand, vd på PiteEnergi.
PiteEnergi samverkar med flera andra aktörer, både privata och kommunala, för att etablera nya lösningar som ska göra industrin i regionen mer hållbar. Redan idag är många industrier och hushåll i Piteå anslutna till fjärrvärmenätet, och bidrar till energiomställningen genom att använda överskottsvärme.
PiteEnergi är en föregångare även för ny teknik inom området förnybara energikällor. Under många år har bolaget varit drivande i utvecklingen av solceller genom att låta bygga testanläggningar som bland annat RISE sedan forskat på.
Vi ville veta förutsättningarna för solelproduktion i Piteå och glädjande nog ser vi positiva resultat. I Piteå har vi gott om soltimmar vilket innebär att förutsättningarna är goda för fler att bidra till ett framtida fossilfritt samhälle, berättar Jörgen Andersson Strand.

Pireva tryggar hållbara grundfunktioner

Pireva är Piteås största livsmedelsproducent då bolaget producerar cirka 10.000 kubikmeter rent dricksvatten dagligen.
– Vi har precis inlett en förstudie på temat framtidens vattenförsörjning. Vi jobbar mycket långsiktigt och det nya vattenverk som studien troligtvis kommer att landa i har en livslängd på minst 70 – 100 år. En del av vårt uppdrag är att trygga vattenförsörjningen för dagens pitebor men även för kommande generationer, förklarar Johan Bäcklin, vd på Pireva.
De flesta pitebor känner till Pireva och kommer dagligen i kontakt med företagets produkter – som är vatten – och tjänster som är återvinning och avfallshantering.
– Piteborna är bra på att återvinna och vi hyllar det genom att bygga ut återvinningsanläggningen lokalt. Nu finns det en separat infart för tunga transporter och företag, vilket underlättar för alla som använder anläggningen. Vi har även utökat mottagningen av varor för återbruk, berättar Johan Bäcklin vidare.
Ytterligare ett led i att göra Piteå mer hållbart är att öka tillgängligheten på de tjänster som underlättar en sådan utveckling. Ett exempel är att Pireva har utvecklat en app där alla som vill kan logga in och därmed få tillgång till återvinningscentralen under dygnets alla timmar.
Ett annat exempel är att Pireva utökar sin närvaro i Piteå hamn för att kunna ta hand om mer förorenat vatten på plats.

Hamnen underlättar gröna investeringar

För Piteå hamn AB, som ansvarar för verksamheten inom Piteå Port & Hub, är den gröna omställningen också en prioriterad fråga.
– Vår verksamhet har under de senaste åren kännetecknats av ökande godsvolymer och ett större behov av intermodalitet och sjöfartslogistik samt ett fokus på omställning, både inom vår egen verksamhet och hos våra kunder, säger Ulrika Nilsson, vd för Piteå Port & Hub.
Det finns många exempel som understryker det Ulrika Nilsson åsyftar. Kunderna inom skogsindustrin ser en ökad efterfrågan på hållbara produkter såsom kraftliner och sågade trävaror, en trend som förstärkts av pandemin. Vindkraftslogistik ökar i takt med uppbyggnaden av förnyelsebara energikällor i norra Sverige. Produktionen av det fossilfria bränslet råtalldiesel i Piteå ökar i takt med transport- och fordonsbranschens omställning.
Hela norra Sverige exploderar av omfattande hållbarhetsinvesteringar, exempelvis batteriproduktion och kommande produktion av fossilfritt stål, som kommer att öka behovet av hamnarnas utbud av intermodala transporter. Norra Sveriges tillgång på grön el, goda transportmöjligheter och attraktiv mark triggar utvecklingen. Och i Piteå, bland annat på Haraholmen, finns attraktiv industrimark med mycket goda infrastrukturella förutsättningar och närhet till Piteå Port & Hub som underlättar för fler gröna investeringar.
Under 2020 slutförde Piteå hamn den största investeringen i bolagets historia. Bolaget har investerat 200 MSEK i en ny hamndel med kapacitet för tunga lyft, terminalytor och en ny in- och utfartsväg. Under 2020 upphandlades driften av den nya hamndelen och koncessionsavtal tecknades med företaget ShoreLink som redan opererar andra delar av hamnen. Det kommer att innebära goda synergier och en fortsättning på ett redan etablerat samarbete.
– Under 2021 har vi inom Piteå hamn inlett byggandet av ett hamnkontor med närhet till verksamhetsområdet. Hamnkontoret har en tydlig miljöprofil med användandet av trä som byggmaterial, fasadintegrerade solpaneler, återvinning av värme/kyla och möjlighet till laddning av elfordon, informerar Ulrika Nilsson.