Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bostadsbyggnationen mest avgörande nu för Västerbotten

Västerbotten behöver få en markant ökad inflyttning nu – inte om några år. Det är nu alla stora investeringsbeslut tas och det är nu det händer saker som kommer att förändra länet för all framtid.

Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Norra Sveriges största stad, Umeå, fortsätter växa som kunskapsintensiv industristad med ett antal globala industribolag samt inte minst universitetet i spetsen. Den största skillnaden mot tidigare är att lillasystern Skellefteå börjar springa i kapp. Umeå har haft en stabil tillväxt och ökat sitt invånarantal under många år. För Skellefteå, liksom för de flesta av grannkommunerna, har läget varit ett helt annat. Fram till nu.

Bostäder måste byggas snabbare

Det är nu Sverigekartan ritas om, som regeringens samordnare Peter Larsson uttrycker det. Det är i Skellefteå som en av Sveriges största industriella investeringar sker i form av etableringen av batterifabriken. Det är här fastighetspriserna stiger snabbast i landet och också här den största inflyttningen kommer att behövas omgående. Men hur ska det lösas i praktiken?

– Det är en kombination av flera saker som vi inom länet, det vill säga offentlig sektor, det privata näringslivet och även alla invånare tillsammans måste säkerställa för att fler ska kunna flytta till Skellefteå och Västerbotten, svarar landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Det måste först och främst byggas fler bostäder. All samhällsservice som skolor, förskolor och inte minst vård och omsorg måste också byggas ut. Infrastruktur med större möjligheter att skapa hållbara resvanor är också viktig. Man har kommit olika långt i länet inom olika områden men den gemensamma nämnaren är att det krävs ett mycket mer intensivt bostadsbyggande och det måste påbörjas nu.

Investeringarna på bostadsmarknaden är omfattande men det behöver byggas fler bostäder mycket snabbare än vad som görs idag för att Skellefteå ska kunna växa till de 100.000 invånare som behövs för att möta kompetensbehovet. Skellefteå hade länge målet 80.000 invånare till 2030 men nu är det ändrat till 100.000 – en markant ökning mot dagens 70.000.

– Det allra viktigaste just nu är att hitta nya vägar för att bostadsbyggnationen ska komma i gång i den takt som krävs. Hela processen från markanvisning och bygglov till färdigställande av nya hus måste bli mer effektiv. Här har vi inte råd att vänta i flera år, den här förändringen måste ske nu, påtalar Helene Hellmark Knutsson.

Behöver lyfta besöksnäringen

En annan central del i att lösa Västerbottens stora utmaning med kompetensbrist – länet har som bekant Sveriges lägsta arbetslöshet, är att lyfta varumärket Västerbotten till en ny nivå och låta fler skapa en relation till länet.

Om man jämför med till exempel Jämtland och Dalarna så har Västerbotten inte en lika omfattande besöksnäring och därmed inte heller en lika stor platskännedom. Trots att Västerbotten också har en fantastisk kuststräcka så är det Höga Kusten söderut som är mer känd.

– Med två mycket starka tillväxtstäder i spetsen har vi alla möjligheter att vända en gammal trend och skapa en helt ny framtid för Västerbotten. Det är flera bitar som måste falla på plats, utöver bostadsbygget måste vi även jobba mycket mer med besöksnäringen, men det finns en helt annan attityd kring att satsa på utveckling nu och det ska vi verkligen se till att dra nytta av, säger Helene Hellmark Knutsson.