Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Göteborgs Hamn drivande i arbetet med att utveckla fossilfria transporter

Skandinaviens största hamn kan bli ett skyltfönster för hur framtidens fossilfria transportsystem kan komma att utvecklas. Göteborgs Hamn AB har tillsammans med Volvokoncernen, Scania och Stena Line inlett ett samarbete kring att utveckla nya, hållbara transporter som i sin tur ska resultera i en kraftig minskning av klimatpåverkande utsläpp – målet är en reducering på hela 70 procent till 2030 i hela Göteborgs hamn.

År 2030 är knappt sju år bort. Det låter som en enorm utmaning att reducera utsläppen överhuvudtaget, när befolkningstillväxt och konsumtionsmönster indikerar att behovet av att frakta varor bara kommer att öka. För att kunna möta en sådan utmaning och samtidigt möjliggöra för en hållbar utveckling krävs nytänkande. Här tänker man från Göteborgs Hamns sida utanför boxen, vilket det nya samarbetet med Volvo, Scania och Stena Line är ett tydligt bevis på.

Varför behövs samarbetet?

Samarbetet mellan de fyra partnerna kallas för ”The Tranzero initiative” och omfattar i korthet utveckling av fossilfria sjö-, hamn- och landbaserade godstransporter. Göteborgs Hamn var initiativtagare när projektet inleddes 2020, och under de senaste tre åren har man mellan parterna enats om vem som ska göra vad avseende investeringar och ansvarsområden för att projektet ska bli framgångsrikt.

– För att vi tillsammans ska kunna nå målet och reducera utsläppen med 70 procent till 2030 så är det viktigt att alla parter förstår vad de kan och måste påverka. Vi från Göteborgs Hamns sida kan påverka många saker men vi kan inte göra allt själva. Vi kan till exempel välja att installera solceller på våra fastigheters tak och köpa grön el för att värma dem. Detta är investeringar av klassisk karaktär, som alla verksamheter kan fatta beslut kring. Den största investeringen som vi måste göra kräver samarbeten, och därför har vi påbörjat en förändringsresa tillsammans med Volvo, Scania och Stena Line inom ramarna för The Tranzero initiative, säger Patrik Benrick, utvecklings- och innovationsansvarig, Göteborgs Hamn AB.

Så vad är då på gång inom initiativet?

Göteborgs Hamn AB ska etablera nödvändig infrastruktur och säkra tillgång till alternativa fossilfria drivmedel för tunga fordon, i första hand för el och vätgas. Volvokoncernen och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon till sina kunder som möjliggör att landtransporterna på sikt kan bli fossilfria i linje med hamnens ambitioner. Stena Line å sin sida arbetar för att nya fossilfria fartyg ska sättas in på Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030 och går nu från vision till verklighet med det eldrivna fartygskonceptet Stena Elektra.

Handlar allt bara om elektrifiering?

Stena Elektra är ett koncept i det att tekniken ska testas och utvärderas för framtida byggnationer. Det finns redan en omfattande fartygsflotta som kommer att fortsätta vara i bruk efter 2030. Hur ska den bli fossilfri? Det är en fråga som Stenakoncernen arbetar med nu. Att bli fossilfri handlar i sammanhanget om så mycket mer än om att allt ska elektrifieras. Det är inte tekniskt möjligt, och det är inte heller möjligt rent resursmässigt eftersom den el som produceras inte skulle räcka för att driva alla fartyg. Det krävs en kombination av lösningar.

– Precis som vi inom Göteborgs Hamn så kommer rederier och åkerier, utifrån sina förutsättningar, sannolikt att implementera flera olika lösningar som tillsammans bidrar till att uppfylla målet om att bli fossilfria. Och här samarbetar vi gärna med de rederier och åkerier som vill leda utvecklingen. Det finns ingen universallösning, för att utveckla framtidens hållbara transportsystem så måste vi agera tillsammans och vi måste våga satsa på och utvärdera flera olika lösningar. Det är det vi kartlägger och planerar för just nu inom initiativet. Dessutom behöver vi trygga olika former av externt stöd för att lyckas, förklarar Patrik Benrick.

Vilka externa stöd behövs?

En grundförutsättning för omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen är att EU och svenska staten stöttar de företag som vill uppgradera sina fordons- och fartygsflottor och börja använda fossilfria drivmedel. Det genom exempelvis riktade bidrag eller subventionerade laddstationer och fossilfria drivmedel, som till exempel det stöd som fanns för regionala elektrifieringspiloter under 2021 och 2022. Utvecklingen av en fossilfri transportsektor kräver engagemang från alla håll och på alla nivåer.