Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Bättre för användare, medarbetare, klimat och samhälle

Permobil har ett mycket omfattande hållbarhetsarbete som kommuniceras bland annat genom företagets årliga hållbarhetsredovisning. Det viktigaste hållbarhetsarbetet är det sociala, och det kretsar kring att skapa ökad delaktighet och inkludering för alla som använder och behöver Permobils produkter.

Det finns inget seriöst företag idag som inte arbetar med hållbarhetsfrågor. I vilken omfattning det sker är dock olika från bolag till bolag. För Permobil är hållbarhetsfrågor ständigt aktuella i all utveckling som företaget gör.

För Permobil bygger allt på en strävan efter att skapa produkter och tjänster på ett sätt som i allra första hand är bättre för användare, och därefter för medarbetare, miljön och klimatet och slutligen för företag och samhällen.

I hållbarhetsredovisningen presenteras även de sju viktigaste områdena som berörs av hållbarhetsarbetet och som ska styra hur och vad Permobil arbetar för att uppnå. Områdena är användarnas livskvalitet, kvalitet och säkerhet i produkter och tjänster, en säker och trygg arbetsplats, mångfald och inkludering, minskat klimatavtryck, etiskt företagande, samt ansvarstagande i hur material och råvaror anskaffas och hanteras.

Den sociala dimensionen

– På Permobil vill vi göra det möjligt för människor som använder våra produkter att leva sina liv fullt ut och öka sin delaktighet i samhället. Att lyfta denna fråga är något som Permobil som företag är unikt positionerat för att göra, och utgör en del av den sociala dimensionen av vår hållbarhetsagenda, säger Camilla Andersson, hållbarhetsdirektör på Permobil.

För att driva förändring och öka inkludering och mångfald drev Permobil som tidigare nämnt en kampanj tillsammans med Louise Linderoth, för att utmana attityder och inspirera andra att se möjligheter hos varje individ.

Vidare så har Permobil utforskat olika sätt att mäta människors livskvalitet på. Generellt sett är livskvalitet ofta mätt ur ett perspektiv som grundas på en individs arbetsförmåga. Sedan 2021 har Permobil arbetat med något man kallar för mobilitetsrelaterad livskvalitet, mobility-related Quality of Life 7D (MobQoL-7D). Undersökningen ska nu översättas till sju språk utöver engelska, för att möjliggöra en mer effektiv användning av den i fler länder.

Fler förbättringar

Hållbarhetsredovisningen för 2022 visar att betydande framsteg har gjorts inom många av Permobils hållbarhetsmål för 2030. Som exempel har CO2-utsläppen minskat med 30 procent jämfört med 2021, och med hela 44 procent jämfört med KPI-baslinjen (se notering i slutet av artikeln). Permobils mål är att uppnå en reducering av utsläpp med hela 70 procent till 2030.

Inom området hälsa och säkerhet rapporterades också stora förbättringar, med betydligt färre olyckor än tidigare år. Säkerhetsarbetet fortsätter för att så småningom nå nollvisionen.

Bygger stark hållbarhetskultur

– Vi har börjat bygga upp en stark hållbarhetskultur inom Permobil. På alla nivåer i företaget och på alla marknader där vi finns uppmuntras förbättringsarbete. Glädjande är att vi ser att våra medarbetare kommer med idéer om vad de själva kan bidra med för att arbeta mer hållbart. Vi har förbättringsidéer inom alla områden, det handlar om allt från att utveckla lokala stödprogram för användare i USA till lösningar för att minska vattenanvändningen i produktionen av våra kuddar, berättar Camilla Andersson.

Permobil tar hållbarhetsarbetet på största allvar. Ska man bli bäst så finns det inte heller några genvägar. Därför tar Permobil ansvar för hela kedjan, från hur råvaror i produkterna framställs till hur uttjänta produkter tas om hand och återvinns, samt allt däremellan ur ett användar- och samhällsperspektiv.

Notering om KPI-baslinjen: Som ett helägt företag av Patricia Industries, som är en del av Investor, uppfyller Permobil Investors krav avseende hållbarhet och rapporter om sina nyckeltal för verksamheten (KPI:er). Baslinjen avser utsläpp för 2018.  Ytterligare information om Investor och hållbarhet, inklusive årlig rapportering om KPI:er, finns på Investors webbplats.