Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Höganäs kommun långt framme i hållbarhetsfrågorna

I Höganäs kommun har hållbarhetsarbetet kommit långt inom hela verksamheten. Det är tack vare ett arbete som omfattar många olika delar och speglar flera perspektiv på hållbarhet, där målet är att förena miljömässig, ekonomiskt och social hållbarhet i alla kommunala projekt, processer och förehavanden.

Höganäs Kommun Peter Schölander.

– Vi lägger grunden för hur framtiden kommer att se ut och för vad vi kommer att kunna lämna över till nästa generation, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Ett exempel på hur man i Höganäs kommun arbetar med hållbarhet genom hela verksamheten är alla energieffektiviseringsprojekt som redan genomförts och än fler som är påbörjade för att göra de kommunala fastigheterna så hållbara som möjligt. Kartläggningen över vad som ska göras är redan klar, och verkställandet av olika förbättringsåtgärder är i full gång.

– Vi har inom kommunen redan satsat 65 miljoner kronor på olika energibesparingsprojekt i våra fastigheter och räknade då ut att återbetalningstiden skulle bli cirka 13 år. Det var för ett par år sedan. Med dagens elpriser kommer återbetalningstiden att bli avsevärt kortare och vi ser tydligt nyttan ur alla perspektiv med att genomföra den här typen av projekt, konstaterar Peter Schölander.

I Höganäs kommun har man dessutom genomfört andra hållbarhetsinvesteringar som ger goda resultat nu när energifrågan är som mest aktuell.

– Vårt vattenreningsverk är byggt för åtminstone 35 000 personer och är med andra ord en ansenlig byggnad i kommunen. Intill reningsverket har vi byggt en stor solcellspark som producerar en betydande mängd ren och grön energi. Vi har också investerat i ett eget vindkraftverk som förstärker vår hållbarhetsprofil ytterligare, menar Peter Schölander.

All fjärrvärme i Höganäs kommun baseras på spillvärme från ortens största företag, Höganäs AB. Besparingen är så pass omfattande att Höganäs Energi kan hålla lägst taxa i landet gällande fjärrvärme.

– Vi har gjort mycket när det gäller hållbarhet, och vi kommer att fortsätta göra mycket mer. Vi inspirerar andra kommuner och vi är transparanta i vår dialog med våra kommuninvånare. Förståelsen för varför man ska spara energi och varför det är viktigt att vi tillsammans värnar om de resurser vi har är avsevärt högre idag än för bara några år sedan. Det är därför vi kan säga att det är nu vi lägger grunden för en mer hållbar framtid i Höganäs, avslutar Peter Schölander.