Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Höganäs Energi sprider kunskap om energifrågor

Förståelsen för varför vi måste göra allt vi kan för att spara energi har på bara något år blivit mycket mer omfattande, enligt Johan Martinsson, sälj- och marknadschef på Höganäs Energi. Genom att öka förståelsen för energifrågor och höja kunskapsnivån kring vad till exempel en kilowattimme är och hur den är prissatt, kan man också uppnå större acceptans och förståelse för varför elen kostar mer idag. Höganäs Energis app är ett sätt att ge kunderna enklare tillgång till denna information.

Johan Martinsson sälj – och marknadschef på Höganäs Energi, uppmanar alla att använda appen för att ha kontroll på egen elförbrukning.

– Jag har arbetat inom energibranschen under de senaste 14 åren och har aldrig tidigare upplevt en situation som ens liknar den vi lever i nu. I Sverige har elen varit väldigt billig under de senaste decennierna. Det har i sin tur lagt grund för ett beteende hos såväl privatpersoner som hos företag som är långt ifrån hållbart när det gäller energikonsumtion. Nu har alla mer eller mindre fått sig ett kallbad när man snabbt måste ställa om för att spara energi, säger Johan Martinsson inledningsvis.

– Mycket förenklat kan man säga att det krävdes en markant prisökning för att väldigt många skulle börja tänka sparsamt. Prissättningen baseras på mycket komplexa system som styrs av olika faktorer i omvärlden samt av hur mycket energi som produceras kontra konsumeras. Krig och råvarubrist är tydliga faktorer, liksom ökad energikonsumtion. Detta är som sagt mycket förenklat uttryckt. Det som vi ser som viktigast just nu är att våra kunder är mer intresserade av energifrågor och att de allra flesta också anstränger sig märkbart för att spara energi.

Med ökad medvetenhet kommer man långt

Energibesparingsåtgärderna ser olika ut och är ofta beroende av hur mycket energi kunden behöver i sin verksamhet. Många hushåll, lantbruk och andra företag har till exempel valt att satsa på solceller och bli mikroproducenter. Det minskar behovet av att köpa energi, och många blir också leverantörer av överskottsenergi som går ut på allmänna nätet.

Andra besparingsåtgärder som investeringar i ny styrteknik för värme, nya värmepumpar och så vidare gör också stor skillnad för både privata hushåll och för företag. Även den som inte investerat i någon ny teknik alls kan ändå spara en ansenlig mängd energi, menar Johan Martinsson.

– Enbart genom att förändra sin attityd kring energiförbrukning och genom att öka sin medvetenhet kring vad det är som förbrukar mest energi kan man göra stora besparingar. Att till exempel se till att släcka lampor är bra, men det hjälper inte mot den största energiboven. Mest energi går åt till att värma fastigheter, och det är därför varmvatten- och värmesystemen som bör ses över först. Det bästa för elsystemet är fjärrvärmen som avlastar elnätet när det behövs som mest och har historiskt en betydlig stabilare prisbild.

Höganäs Energi har en app där kunderna själva bland annat ser sin egen förbrukning och förväntad förbrukning framöver. Denna insikt gör att kunderna kan göra mer välövervägda val.

Lägre snittförbrukning – men fler kunder

Johan berättar om en mätning som gjorts i elområde 4, som Höganäs Energis kunder tillhör, för att jämföra hur mycket energi som sparats under december 2022 jämfört med samma månad 2021.

– Mätningen visar en besparing på hela 12,6 procent. Det visar tydligt att vi, och det inkluderar alla, kan uppnå resultat genom att göra medvetna val. Det visar också på ett tydligt engagemang kring energifrågor över lag. Vi på Höganäs Energi är övertygade om att det går att göra ännu mer.

– Ett mål som jag personligen tycker är sunt och som alla elbolag borde anamma är att arbeta för att få fler kunder och samtidigt stötta kunderna i att minska sin elförbrukning, fortsätter Johan Martinsson. Det vill säga, varje kund ska förbruka färre antal kilowattimmar, men elbolagen ska sträva efter ett större antal kunder för att väga upp ekvationen och skapa nya affärer.

Höganäs Energi vill växa med fler kunder, och vill samtidigt hjälpa kunderna att minska sin energiförbrukning. Detta är vad alla elbolag bör göra för att skapa förutsättningar för en mer hållbar framtid.

Autism Helsida