Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

En välskyddad byggnad är en hållbar byggnad

Vårt samhälle måste kunna fungera även vid olyckor, terrorattacker, pandemier eller krig och för att det ska fungera är vissa verksamheter viktigare än andra. Sjukvård är en sådan samhällsviktig verksamhet. Swecos arkitekter och teknikkonsulter utformar säkra och hållbara byggnader som är framtidssäkrade för allt från klimatförändringar till externa hot från andra nationer.

Tomas Holmgren, divisionschef för Swecos division Buildings.

Enligt Genèvekonventionen ska sjukhus vara skyddade från militära angrepp, men trots det så har just sjukhus varit föremål för attacker i närtid. Så på samma sätt som vissa byggnader inom försvaret eller andra delar av samhällskritisk verksamhet har ett extra starkt fysiskt skydd, bör sjukhus ha det. Ett sjukhus är en komplex och högteknologisk byggnad med dygnet runt-verksamhet. Det finns oerhört mycket teknik inbyggd i ett sjukhus, och viss teknik är helt livsavgörande. Den måste fungera oavsett vad som sker utanför fastigheten.

Säkerhet och hållbarhet kan förenas

Tomas Holmgren är divisionschef för Swecos division Buildings som arbetar mycket med både sjukhus och säkerhetsklassade byggnader.

– Vi lever i en tid när säkerheten tyvärr måste sättas väldigt högt på agendan för många olika typer av verksamheter. För samhällskritiska verksamheter räcker det inte med att byggnaden står kvar, den måste fortsätta fungera! Jag vågar påstå att med den erfarenhet som vi på Sweco har efter 30 års arbete med anläggningar med allra högsta säkerhetsklass är vi den aktör i Sverige som har absolut mest erfarenhet av bland annat fysiskt skydd, säger Tomas Holmgren.

Hållbarhet står också högt på allas agendor och även regionerna måste sträva mot klimatneutralitet. Vårdens behov förändras snabbt och den medicintekniska utvecklingen accelererar. Politiska beslut, folkhälsoaspekter och demografi påverkar sjukvårdens utveckling och idag måste alla verksamheter bidra till klimatomställningen. Sjukhus är energiintensiva byggnader med verksamhet 365 dagar om året och ofta byggda med stora mängder klimatbelastande material som stål och betong. Går det verkligen att bygga klimatsmarta sjukhus?

– Det är fullt möjligt att utforma hållbara, flexibla och robusta vårdbyggnader och just för att sjukhus och vårdbyggnader är så energiintensiva är det extra viktigt att bygga klimatsmart, minska utsläppen och optimera energianvändningen. Sweco har bidragit i flera olika sjukhusprojekt där vi hittat lösningar tillsammans med kunden som sparat flera tusen ton koldioxidekvivalenter.

De smartaste lösningarna föds i den nära dialogen

Att handla upp så här komplexa projekt kräver särskild kompetens. Ofta tar det många år av utredningar, politiska beslut, överklaganden och omtag efter omtag innan ett sjukhusbygge blir verklighet. Har regionerna verkligen rätt kompetens för att kunna handla upp så här komplexa byggnadsprojekt?

– De smartaste lösningarna kommer alltid fram när vi i ett tidigt skede kan ha en nära dialog med regionen, sjukhusledningen och delar av vårdpersonalen och tillsammans genomföra en ordentlig behovs- och riskanalys. Ingen upphandling blir bättre än det förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen. De kan sin verksamhet, vi är experter på byggnader och sitter med all specialistkompetens som krävs – tillsammans kan vi utforma framtidens resilienta och hållbara sjukhus, avslutar Tomas Holmgren, Sweco.