Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tillväxt på Amf 4 i fokus när viktiga hamnar ska skyddas

Dagligen passerar en stor mängd varor, som står för Europas viktiga import- och exportflöden genom svenska hamnar och farleder. Göteborgs hamn, som är Nordens största, är ett exempel på en av flera viktiga hamnar som Älvsborgs amfibieregemente har i uppgift att skydda mot angrepp.

Överste Fredrik Herlitz, chef på Amf 4

Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, är placerat i Göteborg och tillhör den marina stridskraften inom Försvarsmakten. För att kunna verka längs västkustens karga kust- och skärgårdsmiljö krävs särskilda amfibiska kunskaper.

  • Vi är ett specialiserat förband med högt ställda krav på våra soldater. De ska kunna verka med bland annat sjömålsbekämpning som kräver kvalificerade kunskaper såsom högfartsnavigering för att verka med stridsbåt, men också kunna landstiga på hala klippor och utöva markstrid, förklarar Överste Fredrik Herlitz, chef på Amf 4.

Inom Amf 4 finns tre krigsförband: 5. amfibiebataljonen, 17. bevakningsbåtkompaniet och 132. säkerhetskompani sjö.

  • Soldaterna i 5. amfibiebataljonen är en unik marin resurs som är experter på den svenska skärgårdsmiljön. De verkar i kustnära zoner och i hamnområden runt om hela Sverige, säger Överste Herlitz.

Soldater ur 17. bevakningsbåtkompaniet har som huvudsaklig uppgift att kunna strida på och under vattenytan, med fokus på inomskärs ubåtsjakt, minstrid och bordning syftande till att ta kontroll och skydda till exempel Göteborgs hamn. 132. säkerhetskompani sjö arbetar med att upptäcka och avvärja säkerhetshotande verksamhet.

  • På Amf 4 har vi en bredd på yrken, både vad gäller militära och civila befattningar. Det finns anställda soldater som arbetar som dykare, sonaroperatörer och med bevakning. Sen har vi civila delar, som till exempel förrådsmän, ekonomer och IT. Utöver detta finns det även logistiska och tekniska delar som är oerhört viktiga för hela Försvarsmakten, förklarar Överste Herlitz.

På Amf 4 slutför just nu cirka 350 värnpliktiga sin utbildning. Målsättningen är att efter avslutad utbildning kunna bemanna egna krigsförband inom förbandet, eller andra delar av Försvarsmakten.

  • Produktion av soldater är viktig för hela Försvarsmakten. Vi befinner oss i en tillväxtfas och inför nästa värnpliktskull ökar antalet värnpliktiga inom Göteborgs garnison ytterligare. Vi förväntas ta emot och utbilda 400 nya värnpliktiga redan från i augusti, säger Överste Herlitz.

Natointrädets betydelse för Amf 4
Den 7 mars 2024 tog Sverige steget in som allierad i Nato och kan nu förvänta sig skydd och stöd i händelse av kris och krig. Medlemskapet innebär också skyldigheter.

  • Att ingå i en försvarsallians innebär att vi lämnar en lång historia av att vara ett alliansfritt land. Det är ett paradigmskifte för svensk säkerhetspolitik. På förbandsnivå innebär det än så länge ingen drastisk skillnad, vi är exempelvis vana vid att öva tillsammans med Nato sedan tidigare, säger Överste Herlitz.

Omvärldsläget har försämrats och ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Detta har legat som grund till Sveriges ansökan om att gå med i försvarsalliansen Nato.

  • Den svenska amfibiska kunskapen hos våra soldater unik. Natoallierade länder är intresserade av att öva i vår miljö och lära sig av oss. Detta visar på att vi är duktiga på det vi gör och upprätthåller en stark försvarsförmåga i den marina domänen.

Vad gäller skyddet av viktiga hamnar och transportflöden så sker bevakning tillsammans med andra myndigheter och aktörer.

  • Göteborgs hamn har en viktig strategisk roll och en av våra uppgifter är att hålla farleder öppna och skydda transportflöden. Det är inte en uppgift vi själva ansvarar för, utan vi samverkar med andra myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Tullverket och Polisen och inte minst Göteborgs hamn.

Nytt försvarsbeslut 2025
För att kunna tillväxa och uppfylla de behov som finns, behövs ekonomiska medel. Riksdagen förväntas under senhösten 2024 fatta beslut om det militära och civila försvarets utveckling. Från och med den 1 januari 2025 kommer Försvarsmakten omfattas av ett nytt försvarsbeslut.

  • I försvarsbeslutet kommer vi få förutsättningar för Försvarsmaktens verksamhet kommande år, både vad gäller personell tillväxt och vilka förmågor som ska utvecklas. Detta blir även det första försvarsbeslutet som allierad i Nato. För Amf 4 betyder det högst troligt att tillväxten kommer fortsätta, där vi arbetar vidare med att stärka vår amfibiska försvarsförmåga och bidrar till en starkare marin. I förlängningen bidrar det till en stärkt Försvarsmakt och ett än mer motståndskraftigt Sverige, avslutar Överste Herlitz, chef Amf 4 tillika Göteborgs garnison.