Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Långsiktig kompetensförsörjning präglar hälso- och sjukvården i södra Norrbotten

Den svenska sjukvården har satts på prov under det senaste året i samband med pandemin. Den ställer extra höga krav på kompetensförsörjning och det har aldrig varit viktigare att kunna förse vården mer medarbetare som har rätt kompetens.

Ulf Bergman Stabschef närsjukvården Piteå

En åldrande befolkning tillsammans med en positiv medicinsk utveckling gör att allt fler sjukdomar numera är behandlingsbara, och det ökar behovet av personal i vården. Inom flera områden av sjukvården i Sverige råder brist på personal och därför letar man med ljus och lykta efter kompetens som aldrig förr.
Hälso- och sjukvården i Piteå har ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete som har skapat en bra grund för att hälso- och sjukvården ska kunna bemöta den situation vi befinner oss i just nu. Man har under en lång tid arbetat målmedvetet för att bygga upp en kompetens som är hållbar över tid, och tydligt uppmärksammat att det finns en stark koppling mellan bra vårdresultat och en god arbetsmiljö.
– Som arbetsgivare måste vi kunna visa att vården kan erbjuda bra villkor, försöka hålla en god arbetsmiljö och inte minst visa att det finns fina utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Ulf Bergman, stabschef inom närsjukvården i Piteå med över 40 års erfarenhet av att arbeta inom sjukvården.

Bästa arbetsgivaren

I region Norrbottens hälso- och sjukvård i Piteåområdet arbetar ungefär 1000 personer. De flesta är verksamma på hälsocentralerna, och på olika delar av sjukhuset, inom bland annat akut omhändertagande, ambulanssjukvården, intensivvård, akut internmedicin, geriatrik och rehabilitering. Det finns också en stor ortopedisk verksamhet för planerade operationer, exempelvis höft och knäledsoperationer. I Öjebyn finns länets enda enhet för rättspsykiatrisk vård. Det är en omfattande verksamhet som ska försörjas med personal och som kräver minutiös planering och en förmåga att bedöma vilken kompetens som kommer att behövas på sikt. Det finns en nära koppling mellan sjukhuset och hälsocentralerna i södra Norrbotten vilket är en stor fördel för patienterna.
– Vi rekryterar i hård konkurrens och det gäller att vara så bra arbetsgivare som möjligt, helt enkelt. Minst lika viktigt som att rekrytera är att kunna behålla medarbetarna och då gäller det att kunna arbeta långsiktigt. För närvarande är många arbetare trötta efter att ha arbetat mycket hårt under pandemin men det finns en framtidstro hos chefer och medarbetare i hela södra Norrbotten som jag tror är rekryteringsbefrämjande. Vården är under ständig utveckling, våra medarbetare är med och utvecklar vården och känner att de gör en utomordentligt viktig insats för hela samhället i den rådande pandemin. Hade vi inte haft en förhållandedevis bra bemanning inom flera områden hade vi inte kunnat utföra de uppdrag som både sjukhus och hälsocentraler ålagts under pandemin, berättar Ulf Bergman.

Inför framtiden

Piteå sjukhus är ett av fem sjukhus i Norrbotten, och är ett länsdelssjukhus primärt för de fyra kommunerna i södra Norrbotten som omfattar ett upptagningsområde på cirka 60.000 invånare. Piteå sjukhus tillgodoser tillsammans med primärvårdens hälsocentraler stora delar av det sjukvårdsbehov som finns i södra Norrbotten. När det gäller viss specialistsjukvård kan piteborna även åka till Sunderby sjukhus som ligger mellan Luleå och Boden.

För närvarande pågår en stor förändring där hela Region Norrbottens organisation görs om. Det sker för att anpassa organisationen mot framtida behov och utifrån de ekonomiska resurser som står till buds. Det förändringsarbetet kommer under 2021 att beröra hela länets sjukvård. Det kommer även att beröra Piteå sjukhus och den övriga närsjukvården i Piteå.
Inför framtiden kommer den medicinska utvecklingen att fortgå. Ulf Bergman anser att man dessutom måste fortsätta att effektivisera vården och göra den mer tillgänglig för fler. Mycket kommer även framöver att kretsa kring effektivisering med hjälp av digitala lösningar.
– Det ska bli enklare för patienten att komma i kontakt med vården, och patienterna kommer även att bli mer involverade i planeringen av sin egen sjukvård. Vården ska kunna möta patienterna och ge en mer personcentrerad sjukvård för var och en, samtidigt som behovet ökar – det är en stor utmaning som för vården i Sverige och Norrbotten att lösa nu, avslutar Ulf Bergman med.