Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Piteå kommun satsar på ny forskning i Piteå för läraryrket

Piteå kommun har sedan tidigare tecknat ett ULF-avtal med LTU. ULF står för utveckling, "Lärande och Forskning" och är beteckningen för en nationell försöksverksamhet som syftar till att skapa långsiktiga och hållbara modeller för samverkan kring praktiknära forskning mellan skolans huvudman och lärosäte/universitet.

Den praktiknära forskningen sker i skolan, med lärare, tillsammans med forskare.

Det är värdefullt för mig som forskare att få samla och diskutera resultaten av studien med olika berörda yrkesgrupper; lärare, rektorer, skolledare och andra forskare, säger Kristina Hansson som sedan 2015 är vetenskaplig ledare på Piteå kommun
– Jag är övertygad om att sådana här tillfällen att mötas bidrar till att utveckla såväl den praktiknära skolforskning som samspelet mellan den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten i skolans och lärares arbete med att utveckla undervisningen säger Kristina. Piteå har också ett samarbete med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet med olika forskare.

Intervjuade lärare

Forskningen inleddes med att man intervjuade lärarna som jag själv höll i. Bland annat diskuterades vad man skulle behöva för det här uppdraget.
– Det visade sig att lärarna behövde ett stort stöd och ett tillägg på vetenskaplig kompetens, säger Kristina. Utvecklingen för lärande och forskning har regeringen beviljat 125 miljoner för försöksverksamheten som pågår mellan 2017-2022.

ULF-avtalet

Vad innebär ULF-avtalet för Piteå kommuns skolor, lärare, elever och skolor?
- Avtalet öppnar upp för en rad olika möjligheter för att lärare ska vara delaktiga i forskning, och att de frågor som lärare och rektorer har kring det pedagogiska arbetet utgör grunden för den forskning som ska bedrivas i samverkan, säger Kristina. Sett ur skolornas perspektiv är tanken att stärka kopplingen mellan det systematiska kvalitetsarbetet och forskning. Betoningen i ULF avtalet är att den praktiknära forskningen sker i skolan, med lärare och tillsammans med forskare. Man kommer att arrangera en nationell forsknings- och utvecklingskonferens Kunskaps-dialogen, den 1-2 november 2021.

Unikt avtal

I ULF-sammanhang är Piteås avtal med LTU unikt på flera sätt, dels genom det långsiktiga strategiska arbete kring forskning och utveckling i skolan som har bedrivits på förvaltnings- och skolnivå under lång tid och dels att kommunen under denna tid aktivt sökt och arbetat i samverkan med Umeå Universitet och Luleå tekniska universitet. I och med undertecknandet av ULF-avtalet med LTU, beseglas även en trepartssamverkan mellan Piteå kommun, LTU och UmU. Piteå kommun ingick ULF-avtal med UmU under 2019.

Ser resultat

Forskningen som pågått en tid ser man positiva resultat.
– Man har genom sitt arbete i projekten skapat en lärar-situation som är lärande. Man har tagit greppet om elevernas lärande genom litteratursamtal i undervisningen och därmed stärkt er förmåga att utifrån sina professionella omdömen bedömt elevernas utveckling och kunskaper, säger Kristina Hansson.
– Vi har också arbetat efter en metod där alla elever får prata, inget är rätt eller fel och man får tycka vad man vill och har rätt att ändra åsikt. Vi har varit neutrala i vår respons. Eleverna har också arbetat med att skriva loggböcker för att få ner sina tankar på pränt.

Många elever upplever det som positivt att lämna mobilen för en stunds läsning. De har lärt sig lyssna, känna gemenskap och få nya perspektiv. Man har redan haft över 600 samtal som har genomförts under projekttiden med max 15 personer i varje grupp. Resultaten har givit ett mycket positivt gensvar. Och forskningen lär fortsätta i Piteå kommun.