Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Arboga Vatten och Avlopp vill öka förnyelsen i sina ledningar

Rent vatten är en av våra mest värdefulla resurser, en livsviktig råvara och en förutsättning för allt liv. Det faller sig naturligt att en verksamhet som kretsar kring distribution av dricksvatten och omhändertagande av vatten bedrivs på ett miljömässigt sätt.

Miljöengagemang har alltid varit en central del av Arboga Vatten och Avlopps verksamhet. Det omfattar allt från rening av vatten till distribution via det kommunala ledningsnätet, samt omhändertagande av vatten från hushåll och företag.

Arbetar proaktivt

Arbogas primära råvattentäkt är sjön Hjälmaren. Vattnet pumpas upp till vattenverket för rening och distribueras sedan till konsumenterna via cirka 15 mil vattenledningar. Arboga Vatten och Avlopp ansvarar för cirka 35 mil ledningar om man även räknar avloppsledningar och lösningar för att leda bort dagvatten.
En viktig del av verksamheten handlar om att arbeta proaktivt och förebygga framtida skador på VA-nätet.
– Det har börjat bli angeläget att förnya ledningsnätet över hela Sverige. För att vi i Arboga ska kunna hålla en bra förnyelsetakt byter vi cirka en kilometer per år. Vi kommer även att satsa mer på relining som är mer resurseffektivt för att kunna öka förnyelsetakten, säger Ulf Zackrisson, vd för Arboga Vatten och Avlopp AB.

Alla kan bidra

Att investera i teknik för bättre reningsgrad innebär att vattnet som släpps ut från reningsverket är renare och därmed minskar miljöpåverkan markant. Vattnet rinner ofta ut i och blandas med vattentäkter, varpå vattnets kvalitet är av högsta intresse. Det blir ju en del av vårt dricksvatten så småningom.
Arboga Vatten och Avlopps processer för vattenrening är mycket avancerade. Den största utmaningen är de problematiska produkter och substanser som kommer med vattnet och in i reningsverket, det vill säga sådant som spolas ner i avloppet men som egentligen inte hör hemma där. Mediciner, kemikalier och andra otillåtna produkter som cigarettfimpar och sanitetsprodukter försvårar reningsprocessen avsevärt.
Arboga Vatten och Avlopp vill emellertid inte komma med pekpinnar eller förbud. Däremot med kunskap som kan hjälpa kommunens invånare att tänka rätt kring användningen av vatten. Det görs på flera olika sätt, bland annat via utskick i brevlådan, där kommuninvånarna får information om hur man kan arbeta med miljöfrågorna mer effektivt på hemmaplan. Alla kan bidra till renare vatten.