Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mälarprojektet lyfter Köping som industristad

Hamnarna i Västerås och Köping, som tillsammans utgör hjärtat i Mälarhamnar AB, genomgår i skrivande stund stora förändringar för att möta framtidens krav. Det innefattar framförallt ett omfattande arbete för att på sikt kunna ta emot större fartyg och därmed även större godsvolymer.

Det så kallade Mälarprojektet åsyftar en betydande utveckling för hamnarna i Västerås respektive Köping. I projektet ingår renovering och uppgradering av Södertälje sluss och kanal. Hela farleden ska vara färdigställd och förberedd för större fartyg redan under 2022. För regionen innebär Mälarprojektet ett rejält lyft och att man inom Mälarhamnar verkligen kan stå för devisen ”Närmsta hamn är bästa hamn”.
– Hamnarna i Västerås och Köping har verkligen bra lägen mitt i den centrala Mälardalsregionen. I vår närregion möts de fyra transportslagen och det ger oss enorma utvecklingsmöjligheter som vi måste ta vara på. Vi befinner oss i en situation där ett redan hårt överbelastat väg- och järnvägsnät kräver att vi främjar utvecklingen av sjötransporter, berättar Tobias Samuelsson, platschef på Mälarhamnar.

Plats för större fartyg

Just nu genomförs ett större muddringsprojekt för utöka hamnbassängerna. De förorenade massorna kommer med ny teknik att nyttigöras i utökade hamnytor i både Västerås och Köping. Redan i år ska det vara färdigt, och under 2022 ska alltså hela farleden och Södertälje sluss vara färdigbyggda.
För Köping innebär det ett viktigt steg mot att bli en ännu starkare industrihamn.
– För att kunna stötta Köpings fortsatta utveckling som industristad måste hamnen kunna tillhandahålla större lagringsytor och utöka sin kapacitet i själva hamnbassängen. Större fartyg är det som kommer gälla i framtiden, och hamnen i Köping måste vara förberedd på en sådan utveckling, säger biträdande produktionschef Marie Karlberg på Mälarhamnar.
Hamnen i Köping servar den kringliggande regionen med hantering av många olika typer av gods. Det är torrbulk som foder och spannmål, flytande gods som kemikalier och petroleum, styckegods, tackjärn och malm bland annat.

Viktigt för Köpings framtid

Köping tillhör Sveriges mest dynamiska region, som Mälardalen ofta kallas. År 2025 beräknas 40 procent av hela Sveriges befolkning bo i regionen. Tillväxten innebär att transportsektorn i regionen kommer att utvecklas i en snabb takt. Därför är Mälarprojektet av yttersta vikt för att Mälarhamnar och Köping ska kunna vara centrala transportnoder i framtiden.
– Hamnen i Köping kommer med förstärkta kajer och större ytor att vara redo för att möta framtiden. Vi har alla förutsättningar för att utvecklas hållbart och vara en ännu bättre samarbetspartner till Mälardalens näringsliv. Vi ska jobba ännu mer effektivt och komma närmare våra kunder och därmed göra ännu bättre affärer tillsammans, kommenterar Patrizia Strandman, affärschef på Mälarhamnar.

Försvarsmakten en av oss
Ambra
GMV