Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Omvandling av Västra Sjöstaden påbörjad

Kuststad 2025 är Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt just nu. I anslutning till Kuststadsprojektet gränsar ett annat spännande projekt, utveckling om av området Västra Sjöstaden.

Västra Sjöstaden ligger alldeles intill havet men samtidigt nära både innerstaden och naturen. Kommunen har presenterat ett planprogram med en ny vision för området, där Västra Sjöstaden ska bli en stadsdel som är mer integrerad med staden och samtidigt öppnar upp Trelleborgs stadskärna mot havet.
– Planprogrammet visar hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan, Allbäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett attraktivt läge i Trelleborgs stad, säger Sandra Gustafsson, planchef för Västra Sjöstaden.

Planer för Västra Sjöstaden

I Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborg och Kuststad 2025 är Västra Sjöstaden tydligt utpekat som ett område att förtäta och omvandla till en ny stadsdel med blandad bebyggelse. Bostäder kan skapas i ett av de mest attraktiva lägena i Trelleborg och locka nya invånare till staden, samtidigt som nya allmänna platser, som en strandpromenad, kan möjliggöras i området. Korsningen Västra ringvägen-E6 kan göras till en entré som tydligt signalerar början av staden.
I det presenterade planprogrammet finns bland annat 1800 nya bostäder, två förskolor samt en stor del kommersiella ytor. Förslaget visar var nya gator, offentliga platser, ny utvidgad strand, parkområde, våtmarksområde och åmiljöer kan skapas.
– Det som finns i området Västra Sjöstaden idag är främst industriella och handelsinriktade verksamhetslokaler som tillgängliggjorts efter att större verksamheter har flyttat ut. Det finns även en del befintliga verksamheter som ska vara kvar. Läget är bästa tänkbara för både boende och företagsetableringar om man vill förena det bästa av två världar med stadskärnan och naturen inpå knuten, säger stadsarkitekt Lena Åkerman Borglund.

En del av ett Trelleborg som växer hållbart

Västra Sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6. Nästa steg blir nu att utveckla en detaljplan för hela området.
– Vi planerar för en första etapp som ska omfatta cirka 600 nya bostäder där byggnation kan påbörjas tidigast under hösten 2022. Det viktigaste arbetet under våren blir att planera så att alla bitar kan falla på plats. Det gäller även den stundande utvecklingen av ett område som angränsar till Västra Sjöstaden som är ett våtmarksområde. Här finns bland annat en före detta småbåtshamn och ytor som kommunen vill utveckla för framtida verksamheter, upplyser Lena Åkerman Borglund.