Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Trelleborg, Sveriges sydligaste stad möter havet

Trelleborg ska återfå kontakten med havet. Kuststad 2025 är ett omvandlingsprojekt som pågått under flera år. Omvandlingen av det gamla hamnområdet till nya stadsdelar kommer att bidra till Trelleborgs utveckling långt efter 2025.

De nya stadsdelarna ska vara levande stor del av dygnet. Förutom bostäder planeras också mötesplatser, service och gröna ytor. Visionsbild: EG Architects

De huvudsakliga delarna i projektet Kuststad 2025 omfattar en stadsutveckling med tusentals nya bostäder i havsnära läge, en rejäl näringslivssatsning med byggnationen av nya Business Center Trelleborg (BCT) samt en efterlängtad uppgradering av infrastrukturen till och från samt inom det nya hamnområdet. Det handlar om att skapa ett Trelleborg som är ännu mer attraktivt för boende, företagande och som behåller sin status som nav för import och export i Skandinaviens största roro-hamn.

Bakgrund – hamnens nya läge

Redan 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att planera och bygga en östlig ringväg till hamnverksamhetens nya läge och därmed leda bort trafiken från stadskärnan. Hamnen flyttar för att tillgodose rederiernas krav på djupare bassänger, längre kajer och större manöverutrymme. När verksamheterna flyttar frigörs plats för tusentals nya bostäder som ska byggas alldeles intill havet. Därmed nås visionen om ”Trelleborg från hamnstad till attraktiv kuststad” och staden återfår kontakten med havet.
I samband med hamnens omlokalisering pågår även en utveckling av det östra industriområdet som går under namnet Business Center Trelleborg. Det är ett område på över 180 hektar som är planlagt för industri. I området finns etablerade företag men området är extensivt utnyttjat. Här finns goda möjligheter till förtätning.
– Området ska i framtiden användas mer yteffektivt än idag. Områdets unika lägesegenskaper skall tas tillvara och utvecklas. Här finns det möjligheter till intermodala transportlösningar med omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart samt koppla det till cross-dock lager med senaste tillgängliga tekniska lösningar och detta i direkt anslutning till Skandinaviens största roro-hamn, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

Mål – utveckling och fler arbetstillfällen

Trelleborgs hamn har idag världens största järnvägsfärjor. Hamnens nya läge ger möjlighet till omlastning mellan transportslag och även till kustsjöfart samt att målgruppsanpassa logistiken.
– Logistik är en verksamhet som prioriteras i Business Center Trelleborg. Vi vill skapa ett gott företagsklimat med olika typer av kunskapsintensiva verksamheter. Målet är att skapa förutsättningar för företagsetableringar med många fler arbetstillfällen i Trelleborg genom att locka hit nya etableringar. Allt inom transport- och logistikbranschen har bra förutsättningar här, liksom industri och internationell handel.

Framtid – tusentals nya bostäder intill havet

En av de mest spännande aspekterna med hela Kuststadsprojektet är att gränsen mellan hamn och stad flyttas och nya, moderna stadsdelar växer fram. På hamnens gamla ytor kommer det i framtiden finnas en mix av bostäder, lokaler för verksamhet och attraktiva mötesplatser. Mer än fem kilometer kajkant blir tillgänglig för boende och besökare säger Charlotte Lindström.
I dagsläget planeras det för ungefär 5000 nya bostäder inom ramarna för Kuststad 2025. Vi planerar också för ett nytt campusområde intill havet och i anslutning till Centralstationen. Trelleborg kommer att bli en attraktiv boendeort med ett brett utbud av kultur, ett kunskapsintensivt campus, fler serviceverksamheter och inte minst en storslagen vy över havet som tillgängliggörs för alla – såväl för boende som besökare.

Plantskola
MotorHalland
Invest in Halland