Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Trelleborg på god väg att bli en skolkommun att räkna med

Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med. Som ett första led i att förverkliga den nya visionen ”Trelleborg, en skolkommun att räkna med – mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar”, skapas nu en röd tråd genom undervisningen från första året i förskolan till sista året i grundskolan.

Större rektorsområden ska ge en helhetssyn på pedagogiken och undervisningen över tid, det vill säga med ett helhetsperspektiv från 1-16 års ålder. Andrea Roos kommer att vara rektor för förskolor och skolor inom ett av de nio rektorsområdena. Foto Niclas Ingvarsson

Den röda tråden innebär i det här fallet att bildningsförvaltningen samlar organisationen i nio rektorsområden bestående av både förskola och skola samt inför en helt ny befattning som administrativ chef.

Skapar större rektorsområden

Syftet med skolans och bildningsförvaltningens omorganisation är att skapa större rektorsområden som ska ge en helhetssyn på pedagogiken och undervisningen över tid, det vill säga med ett helhetsperspektiv från 1-16 års ålder.
– I praktiken innebär den nya organisationen att varje rektor tillsammans med biträdande rektorer får ansvar för hela områden med flera förskolor och skolor istället för bara en skola som tidigare. Det kommer bland annat att innebära smidigare stadieövergångar för eleverna och bättre planeringsmöjligheter för personalen, säger Ester Alavei, förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

För en trygg och tydlig skolgång

I den nya organisationen kommer resurserna att fördelas där beslutsmandatet finns. Rektorerna kommer att ha mycket större frihet att skapa en enhetlig skola med en tydlig profil – från förskolan till grundskolan.
– Vårt syfte är att skapa en trygg och tydlig skolgång för alla barn och elever och deras vårdnadshavare. Större rektorsområden ger bättre förutsättningar för att skapa en ändamålsenlig organisation där resurserna kan fördelas där de behövs. Större områden är dessutom mindre sårbara för utmaningar med kompetensförsörjningen, menar Ester Alavei.
Kompetensförsörjningen är också en nyckelfaktor för att den nya skolan i Trelleborg ska bli en skola att räkna med.

Långsiktig högre måluppfyllelse

Första steget mot att skapa en tryggare och tydligare skola togs i samband med ett antal workshops under 2020. Bildningsförvaltningens anställda fick möjlighet att delta i olika workshops för att konkretisera visionen ”Trelleborg, en skolkommun att räkna med – mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar”.
Visionen ska uppnås genom fyra delmål: passionerade och skickliga medarbetare, nära ledarskap, ändamålsenlig organisation samt stabil ekonomi genom kloka prioriteringar. Bildningsförvaltningen kommer att introducera den nya organisationen under juli månad i år, och det är en organisation som är så mycket mer än summan av dess beståndsdelar.
– Vi behöver jobba smartare och skapa bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse på nya sätt. Det är det övergripande målet med de stora satsningar som görs nu, avslutar Ester Alavei.