Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Intermodala lösningar är viktiga för transportsektorns omställning

Utökade intermodala transportlösningar bidrar starkt till utvecklingen av en mer hållbar transportsektor. Bring Intermodal strävar efter att vara en drivkraft i den omställningen. Både genom en stor andel tågtransporter, men även genom ett stort nyttjande av förnybara bränslen och via lösningar för mer effektiva och samordnade transporter.

Bring Intermodal tror på en ökad samverkan mellan väg- och järnvägstransporter i framtiden. För mer information kontakta: andreas.adolfsson@ bring.com, Affärsutveckling Bring Intermodal Group eller bjorn.swenning@bring.com, VD Bring Intermodal Sverige

De flesta av världens länder är enade om att åtgärder som bromsar klimatförändringar och negativ miljöpåverkan ska prioriteras. Transportbranschen är fortfarande till stor del beroende av fossila drivmedel och står som helhet för stora koldioxidutsläpp som påverkar vår planet och vårt klimat negativt. Alla är överens om att något måste göras.

Intermodala transportlösningar en del av svaret

Glädjande är att det pågår stora omställningsprojekt inom transportbranschen som på sikt kommer att ge resultat. Behovet av att ställa om till förnybart är akut men själva omställningen kan rimligtvis genomföras stegvis och med hjälp av flera olika kombinationslösningar. Här spelar intermodala transporter en avgörande roll.

Det centrala för Bring Intermodal är att alltid nyttja rätt transportslag vid rätt tillfälle. Det vill säga kombinerade transporter där syftet är att effektivisera godstrafiken och skapa bättre ekonomi i kundens logistik. Dessutom med miljöfördelar på köpet.

– Vår specialitet inom Bring Intermodal är just intermodala transportlösningar. Oftast handlar det om hellastlösningar på uppdrag av både stora och små kunder, där målet är att få en så effektiv transportlösning som möjligt, säger Björn Swenning, vd på Bring Intermodal Sverige.                          

Marknadsneutral kombiterminal i Torsvik

Bring Intermodal är ett norskt transportbolag med dotterbolag i Sverige, Tyskland och Polen. Verksamheten omfattar en kombination av flera olika tåg- och billösningar med upptagningsområde från mellersta Europa till nordligaste Norge, med dagliga transporter i alla riktningar. Bring Intermodal AB är det svenska dotterbolaget med säte i Jönköping.

– I vårt svenska bolag bedriver vi transporter inrikes i Sverige samt internationellt till Norge. Som en del av det och i vår intermodala profil har vi sedan 2013 varit operatör av Jönköpings Kombiterminal i Torsvik, strax söder om Jönköping. På terminalen hanteras dagligen tre tågset av olika längd och typ, upplyser Andreas Adolfsson, företagsutvecklare Bring Intermodal Group.

Kunders gods skickas till Norge sex dagar i veckan med ett tåg som Bring Intermodal själva hanterar. Utöver det går ett annat av tågen till Stockholm fem dagar i veckan. Tågterminalen drivs helt marknadsneutralt vilket innebär att alla är välkomna att skicka gods antingen i Bring Intermodals eller i egen regi. Terminalen drivs dessutom helt fossilfritt, bland annat med truckar som körs på det förnybara bränslet HVO100.

–  I Jönköping ansvarar vi även för vägtransporter inrikes i Sverige samt till Norge, fortsätter Andreas Adolfsson. Det dagliga trafiknätet sträcker sig från Malmö i söder upp till Borlänge/Gävle i norr samt veckotrafik till norra Norrland. I de länder vi är verksamma i erbjuder vi våra kunder snabba och flexibla helhetslösningar med ett stort fokus på intermodala och miljövänliga alternativ.

Blir ny operatör i Årsta

Bring Intermodals ambition är att öka de intermodala transporterna i de länder som de idag är verksamma i. Dels av miljöskäl, men även för att det är en kostnadseffektiv lösning.

– Vi tror på en ökad samverkan mellan väg- och järnvägstransporter och där kommer kombiterminaler att spela en stor roll i framtiden. Som ett led i detta kommer vi från januari 2022 vara den nya operatören av Årsta kombiterminal, som vi precis som Torsvik kommer att driva marknadsneutralt. Detta är en viktig del i vår långsiktiga strategi att flytta gods från väg till järnväg och att hitta effektiva intermodala lösningar, säger Björn Swenning.

Pikab