Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Investeringarna i norr kräver samordning på regeringsnivå

Den stora samhällsomvandling som sker i spåren av de industriella satsningar som planeras i norra Sverige är så pass omfattande att arbetet behöver samordnas på regeringsnivå. Regeringen har tillsatt Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, som samordnare av den norra regionens investeringar.

Peter Larsson, är tillsatt som samordnare av regeringen.

De företagsetableringar och investeringar som planeras i Sveriges två nordligaste län kommer att uppgå till ungefär 1000 miljarder kronor över en tioårsperiod.

Hybrit, Northvolt, Bolidens återvinningsanläggning, H2 Green Steel, LKABs investeringar i grön utveckling med ny gruvteknik och den nya fossilfria järnsvampen och inte minst de stora samhällsomvandlingarna i Malmfälten är alla exempel på satsningar som bidrar till att rita om kartan och placera den norra regionen främst. Norrbotten och Västerbotten kommer sannolikt att bli starka inflyttningslän framöver.

Regeringens samordnare Peter Larsson har som uppdrag att på ett effektivt sätt samordna investeringarna inom industrin med samhällsnära investeringar i infrastruktur, kompetensförsörjning och bostäder bland annat. Peter Larsson har även en viktig roll som förmedlare mellan berörda aktörer för att säkerställa att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå samspelar och får önskad effekt.

Utveckling på kort och lång sikt

Saker som bostadsbyggnation och kompetensförsörjning är varandras förutsättningar. Många av de orter som nu befinner sig mitt i den starka utvecklingen som sker är orter som tidigare präglats av utflyttning. Att över en natt ställa om och vara beredda på inflyttning är naturligtvis en stor utmaning. Samtidigt behöver näringslivet få tag på kompetens för att planerade investeringar ska kunna genomföras.

– Med den utveckling som vi ser just nu så är det fullt möjligt att de två nordligaste länen kan öka med 100.000 invånare inom en tioårsperiod. Den regionala arbetskraften som finns idag kommer inte att räcka, vi behöver få till incitament för att fler ska flytta till Norrbotten och Västerbotten och det behöver ske snabbt, menar Peter Larsson.

På kort sikt gäller det att marknadsföra länen och de värden som väntar nya invånare. Om fler upptäcker att det i norr finns möjligheter till att göra bättre karriär och samtidigt skapa ett liv med högre livskvalitet kommer flyttlassen nog snart att rulla.

De långsiktiga satsningar som görs förutsätter bra samverkansmöjligheter mellan kommuner och städer i båda länen. Norrbotniabanans betydelse kan inte underskattas då den kommer att möjliggöra pendling inom en mycket större arbetsmarknadsregion som omfattar nästan hela norra Sverige.

De största möjligheterna för jobb, boende, hållbara miljöer, infrastruktur, teknikutveckling och utbildning kommer sannolikt att vara koncentrerade till de två nordligaste länen framöver.