Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Luleå Hamn möjliggörare för grön omställning

Att stötta det regionala näringslivet och erbjuda logistiktjänster som stärker näringslivets konkurrenskraft är huvuduppdraget för Luleå Hamn. Att göra det på ett hållbart sätt är en självklarhet och en förutsättning för att regionen ska bli ledande i den gröna omställningen.

Henrik Vuorinen, hamnchef i Luleå.

– Vårt viktigaste uppdrag är att uppmuntra marknaden och transportköpare så att rätt transportslag används vid rätt tillfälle. Exempelvis för omfattande och stora volymer mellan Europa/södra Sverige och Bottenviken är sjövägen överlägsen alla andra alternativ ur miljösynpunkt. Det behöver bli mer uppmärksammat, tycker Henrik Vuorinen, hamnchef i Luleå.

Möjliggör stora besparingar

När Malmporten-projektet genomförts kommer det att vara än mer ekonomiskt gynnsamt att ta sjövägen mellan Östersjön och Bottenviken. Tack vare möjligheten att köra större och tyngre fartyg kan den ekonomiska besparingen bli upp till 40 procent – och emissionerna sänks samtidigt med 40 procent.

– För långväga transporter är sjön det mest klimatsmarta alternativet. För oss är det självklart att man i ett land som Sverige satsar mer på att utveckla våra hamnverksamheter med utökat statligt stöd till exempel. Att investera mer i starka hamnar med hög kapacitet är rätt väg att gå i jakten på att ställa om logistikbranschen, menar Henrik Vuorinen.

Fossilfria till år 2030

Utöver muddring i hamnen och farleden kommer Malmporten att medföra byggnation av flera nya hamndelar och kajlägen med nya logistiklösningar. Intermodala transporter kommer att få mycket mer status och uppmärksamhet. Det är över lag en viktig utveckling för att Luleå hamn ska kunna öka fraktvolymerna och samtidigt bli fossilfria till år 2030, och för att Norrbotten ska kunna fortsätta driva industrirevolutionen.

– Det viktigaste vi har framför oss nu är att göra omvärlden mer uppmärksam på vad som händer i Norrbotten och hur det gynnar näringslivet och hela samhället på sikt. Den utveckling som pågår just nu vittnar om att Norrbotten kommer att bli ett globalt centrum för fossilfri och hållbar utveckling. Det handlar om en stor omställning på flera nivåer och där har Luleå Hamn en nyckelroll som möjliggörare, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.  

Pikab