Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stora samhällsomvandlings- och infrastrukturprojekt på gång i Luleå

Luleå bygger hållbart för framtiden. En mycket viktig del i det handlar om att skapa utökade möjligheter för alla att bidra i samhällsutvecklingen. Luleå har satt som mål att vara en jämställd kommun 2021, och påbörjar samtidigt en ny resa som betydande hamnstad.

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

En viktig del i att bli en jämställd kommun är att utveckla bostäder för alla. Luleå har haft en stor efterfrågan på bostäder under många år. Luleå är idag en av två kommuner i Norrbotten som har en kontinuerlig och positiv befolkningsutveckling, men tillväxten spås bli raketartad i hela Norrbotten framöver.


– Det är glädjande att vi har fått i gång bostadsbyggnationen i Luleå. Det finns ett fortsatt stort intresse bland privata fastighetsägare att investera i Luleå, och inom allmännyttan sker också en hel del spännande saker framöver som kommer att lyfta vår bostadsmarknad ytterligare, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Det största samhällsomvandlingsprojektet just nu är utvecklingen av den nya stadsdelen Kronan. Området ligger ett stenkast från centrum och kommer så småningom att bli en av de största stadsdelarna i Luleå. Det är stort fokus på att bygga hållbart i området, som kan bli hemvist för upp till 7000 personer.

Kommunen har även tagit fram en ny översiktsplan för centrum. Målet är att Luleå centrum ska bli ännu mer attraktivt för boende, besökare och företagsetableringar. Planen skapar förutsättningar för fler att komma i gång med byggprojekt i stadskärnan, då främst privata aktörer.

Leder landets största infrastrukturprojekt

Ett annat stort pågående projekt för Luleå är utvecklingen av Malmporten. Luleå ska som Sveriges största bulkhamn öka sin kapacitet, tillgänglighet och inte minst säkerhet i samband med landets största infrastrukturprojekt.

Syftet med projektet Malmporten, som finanserias av staten samt av Luleå hamn, är att bredda och fördjupa farlederna in till hamnen samt anlägga en helt ny djuphamn med två till tre nya kajlägen. I anslutning till den nya djuphamnen kommer det även att anläggas järnväg som ska ansluta hamnen till Södra Malmbanan.

Malmporten är ett projekt med mycket höga krav på hållbarhet. Enormt stora massor ska muddras och tas tillvara för utfyllnad av nya hamnytor. Sammantaget blir den nya hamndelen lika stor som 75 fotbollsplaner. Tack vare Malmporten öppnas Bottenviken upp för större fartyg, och Luleå hamn blir ett ännu tydligare nav för svensk import och export.

Malmportens genomförande är nu under planering med uppstart av muddring planerad till 2023/24.