Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Västerbotten är en av världens mest framstående träregioner

Västerbottens träindustri befinner sig i ett expansivt skede, inte minst bland mikro- och småbolagen som till antalet dominerar branschen. Tillsammans utgör de mindre bolagen också den största arbetsgivaren om man ser till det totala antalet sysselsatta. Den största utvecklingen kommer också att ske inom små- till medelstora företag.

Lars Engman, Träbransch Norr.

I Västerbotten finns cirka 100 företag verksamma inom träindustrin och över hälften är mikroföretag med färre än tio anställda. Det finns fyra storbolag med över 100 anställda och övriga aktörer rör sig i gränslandet mellan små- och medelstora verksamheter. Sammantaget sysselsätter träföretagen omkring 2600 personer, och än mer intressant är att de flesta är verksamma i glesbygdsområden.

Tillsammans representerar företagen en stor bredd inom tränäringen, omfattande allt från sågverk till trämanufaktur. De utgör också viktiga inslag för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd i samtliga av Västerbottens 15 kommuner. Omsättningen i de 100 företagen överstiger 8,5 miljarder kronor och produktionen tillför också en ansenlig del till Sveriges exportnetto.

Kompetensfrågan är central

Västerbottens träindustrier äger det gemensamma utvecklingsbolaget Träbransch Norr, som har uppgiften att samordna utvecklande insatser till förmån för träbranschen. Träbransch Norr är aktiva inom allt som rör kompetensutvecklingsfrågor. Ett pågående projekt är utveckling av produktion, produkter och digitala lösningar i affärsverktygen för de företag som jobbar mot byggindustrin.

Kompetensfrågan kommer troligtvis även att bli den största utmaningen framöver. Här jobbar Träbransch Norr tätt med utbildningsanordnare som till exempel T2 College. Av de 2600 verksamma inom tränäringen i Västerbotten är bara drygt 500 kvinnor, vilket pekar på behovet av en mer jämställd fördelning på sikt.

– Det är självklart mycket viktigt för oss att marknadsföra branschen som attraktiv även för kvinnor. Om träindustrin ska utvecklas har vi inte råd att bortse från hälften av den arbetskraft som finns tillgänglig. För att driva utvecklingen framåt har vi även initierat ett antal andra projekt där mycket kretsar kring att lyfta mindre bolag på landsbygden och bidra till en levande landsbygd, berättar Lars Engman, verksamhetsledare inom Träbransch Norr.

Vill utmana urbaniseringen

Projektet Utmana urbaniseringen är ett bra exempel på hur man i Västerbotten vill främja utveckling på landsbygden och inte minst genom att bevara jobb i glesbygden. Ett flertal andra utvecklingsprojekt krokar arm med visionen om att verkligen kunna utmana urbaniseringen, bland annat ett projekt inom trämanufaktur.

– Vår uppgift inom Träbransch Norr är att stötta utvecklingen inom all träindustri i Västerbotten. Våra medlemsföretag är i huvudsak underleverantörer till byggindustrin då de levererar dörrar, fönster, specialsnickerier, inredning, golv och möbler bland annat. Vi har även flera hus- och stugtillverkare samt en stor tillverkare av träemballage i regionen. De har liknande behov av kompetens, produktions- och produktutveckling samt digital omställning och vår roll är att stötta dem genom utvecklingsresan som pågår nu, förklarar Lars Engman.

I stort sett alla företag inom Västerbottens träindustri, från sågverk till producenter av specialsnickerier, genomgår nu en omfattande digital omställning där de ska anpassa sig efter den nya tidens krav på effektivitet och automation.

Många har redan kommit långt i digitaliseringsprocessen. Träbransch Norr ska framöver fokusera extra mycket på att stötta de bolag som ännu har en bit kvar, så att hela branschen hänger med i utvecklingen och Västerbotten även fortsättningsvis anses vara en av landets mest framstående träregioner.