Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

GeoVista är en given partner i mineralprospektering och gruvutveckling

GeoVista i Luleå är experter på geofysik, geologi, mineralprospektering och gruvutveckling. Intresset för att bryta mineraler i den svenska berggrunden är stort och växer dessutom snabbt just nu. Både svenska och internationella företag intresserar sig för potentiella mineralfynd som kan bli en miljardaffär.

Sverige har en unik berggrund och en lång historik som gruvnation. År 1991 upphörde statens monopol inom gruvsektorn, vilket öppnade upp för enskilda aktörer att prospektera inom Sverige.  GeoVista etablerades kort därpå, i syfte att ta vara på denna potential och  att vidareutveckla den kunskap om Sveriges berggrund som byggts upp av det tidigare statliga prospekteringsbolaget.

Allt från tillstånd till drift

Idag står GeoVista för en mycket djupgående kompetens vad gäller mineralprospektering och gruvutveckling. Inom företaget finns den kunskap och erfarenhet som behövs för att leta efter mineraler och göra bedömningar av en fyndighets värde. Inte minst finns också ett stort kunnande om de tillståndsprövningar som fordras, från undersökningsfasen och fram till dess att en gruva ska tas i drift.

– Vi ser en mycket stor utvecklingspotential framför oss. Undersökningsmetoderna har utvecklats mycket under de senaste åren, mycket är digitaliserat, och dessutom så har tillståndsprocesserna blivit allt tuffare. Det innebär att våra tjänster behövs mer än någonsin, och speciellt om man ser till det stora intresse som finns för gruvdrift nu, säger Johan Morin, delägare i GeoVista samt ansvarig för tillståndshanteringen inom bolaget.

GeoVista medverkar i flertalet av de stora gruvprojekten inom Sverige och har en lång referenslista med sig från projekt såväl i Sverige som utomlands.

Mer än mineralprospektering

Även om en stor del av GeoVistas omsättning kretsar kring tjänster inom just mineralprospektering så finns det en rad andra tjänsteområden också. GeoVistas experter kan som exempel även spåra föroreningar i jord och grundvatten med hjälp av geofysiska metoder samt testa bergets kvalitet för exempelvis tunnelbyggen.

Olika metoder inom geofysik har olika fördelar och möjligheter men även begränsningar. Genom att använda rätt undersökningsmetod i rätt omgivning kan stora vinster göras.

– Vi hjälper kunderna att välja rätt metod för undersökning och analys och skapar därmed bästa tänkbara förutsättningar för lyckade projekt från början. Vi får ofta i uppdrag att leda stora delar av processen inom prospekteringsprojekt, från första undersökningstillståndet, via mätning och borrning, till en färdig malmmodell och gruvplan förklarar Håkan Mattsson, vd samt delägare GeoVista.

GeoVista har lång erfarenhet inom branschen och är ett välkänt namn även utanför Sverige. Framtiden ser ljus ut för företaget. Inte minst på grund av det intresse som skapas för norra Sverige i samband med de stora industriella investeringar och den gröna omställningen av samhället som är på gång nu.