Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Miljöprojekt vittnar om samhällsansvar

Peab visar på en unik kompetens med bredd och spets i ett pågående miljöprojekt i stadsdelen Karlshäll i Luleå. Här har ett omfattande saneringsarbete pågått under en tid för att avlägsna framför allt kvicksilverhaltiga massor efter en gammal fabrik som tidigare fanns på området.

Miljöprojektet i Karlshäll avser en omfattande mängd sediment som muddrats och analyserats av Peab.

Miljöprojektet i Karlshäll avser en omfattande mängd sediment som muddrats och analyserats av Peab. De förorenade massorna innehåller mindre mängder kvicksilver, som kan skada miljön, vattenlevande organismer och andra djur samt människor om det får ligga kvar i marken.

Av stor betydelse för Luleå

Just nu ligger de muddrade massorna i stora geotuber på en avvattningsyta, där de under två års tid kommer att avvattnas för att därefter slutligen deponeras eller tas om hand av ett värmeverk för destruering utan risk för skada på vare sig människor, djur eller miljö.

Projektet har en stor betydelse för Luleå som växande stad med ett allt mer omfattande behov av byggbar mark för såväl bostäder som företagsetableringar.

Peab får visa olika kompetenser

För Peab betyder projektet att man får visa vilka olika kompetenser som finns inom företaget och att Peab är en samhällsbyggare att räkna med i alla typer av mark-, anläggnings-, bygg- och miljöprojekt.

– Miljöprojektet i Karlshäll är inte det största projektet vi har i Luleå, men det är ett projekt som visar att vi från Peabs sida tar ett stort samhällsansvar och att vi inom Peab med dotterbolag kan samverka över flera olika kompetensområden, säger arbetschef Andreas Öhgren i Luleå.

Positivt för fortsatt tillväxt

Peab har visat sina styrkor i samband med muddring och bortforsling av de förorenade massorna som klassas som farligt avfall.

Att provta mindre ytor och endast muddra upp de farligaste ytorna med sediment utan att föroreningar sprids är en stor teknisk utmaning som vi visat att vi kan lösa. Personligen anser jag att det vittnar om vår bredd och spets rent kompetensmässigt, något som är positivt för oss i vår fortsatta tillväxt i regionen, avslutar Andreas Öhgren.