Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Biobaserade produkter kan ersätta allt fossilt

Sylvia Larsson är professor i teknisk biomaterialvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon intresserar sig för processer som förenklar användningen av biobaserade biprodukter så att det blir lättare för industrier att välja bort fossila alternativ. Med andra ord ett högaktuellt tema för all svensk industri.

Illustration av rester från en kolmila.

Det går att göra så mycket mer av skoglig råvara än vad som görs idag. Än mer intressant är att det går att ta vara på rester från skogsindustrin och omvandla dem till en värdefull råvara i nya processer. Det är något som Sylvia Larsson och hennes team har forskat på under många år, och som nu blir allt mer intressant för Sveriges industrier.

Många goda exempel

SLU har en egen förordning och i uppdrag från Näringsdepartementet att jobba för ett hållbart nyttjande av naturens resurser. En viktig uppgift som kopplas till Sylvias forskning inom biomaterial är att öka kunskapen om hur man bäst kan använda råvarors och biprodukters inneboende egenskaper. Andra uppgifter är att visa hur råvaror kan förbehandlas för att bättre anpassas till olika omvandlingsprocesser och att utveckla metoder för att skapa funktionella komponenter för nya produkter.

– Det finns många goda exempel på hur industrin redan har börjat raffinera biprodukter från biologisk råvara. Inom massaindustrin kan biprodukten cellulosa efter raffinering användas för tillverkning av textilier. Nano-cellulosa kan användas för tillämpning inom elektrokemi, vid tillverkning av batterier bland annat. Det finns med andra ord många produkter som kommit långt i forskningsstadiet men som behöver tas vidare till en industriell tillämpning, förklarar Sylvia.

Det finns som sagt många goda exempel, men det krävs mer för att Sverige ska kunna nå sina högt uppsatta hållbarhetsmål.

Kan ersätta allt fossilt

Det långsiktiga målet är att ersätta allt fossilt med biobaserat. Rent tekniskt är det möjligt, men det krävs ett tätare samarbete mellan akademi och industri för att nå målet.

– Som universitet kan SLU inte jobba på beställning från enskilda företag, men vi kan möta efterfrågan på generell kunskap från en hel industri där frågan formuleras på ett öppet sätt som skapar nyfikenhet. Vi bedriver nyfikenhetsbaserad forskning som därefter kan tas vidare in i industriella tillämpningar, säger Sylvia.

SLU kan tillföra kunskap i ett tidigt skede som kan leda till bättre problemlösning inom industrin. Allt handlar om att få till en tätare dialog mellan akademin och industrin, och det är något som Sylvia och hennes team inom biomaterialvetenskap gärna bidrar till att utveckla.