Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Långsiktigt perspektiv på kompetensförsörjning för Räddningstjänsten

Räddningstjänstens arbete omfattar mycket mer än att släcka bränder. Det viktigaste arbetet går ut på att förebygga uppkomsten av olyckor och så långt det är möjligt eliminera risker. Nationellt finns en nollvision där ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand eller trafikolyckor.

Schemaläggning hos Räddningstjänsten Umeå.

Att skydda människor har högsta prioritet, men att skydda samhällets investeringar såsom hem, arbetsplatser och kulturbyggnader är också en viktig uppgift för Räddningstjänsten.

Om olyckor kan förebyggas helt är samhällsnyttan så mycket större än vad som kan mätas i kronor och ören. Det är något som man på Räddningstjänsten i Umeå, som även ansvarar för grannkommunerna Vindeln och Robertsfors, arbetar för att sprida kunskap om på alla nivåer.

Utvecklar förebyggande arbete

Räddningstjänsten samlar kunskap genom att undersöka olyckor och kartlägga risker. En gemensam nämnare för de flesta typer av olyckor är att de kan förebyggas med tillgång till rätt resurser.

Dessutom kan snabba insatser ofta minimera eventuella skador avsevärt. Därför handlar en stor del av arbetet inom Räddningstjänsten om att ständigt förbättra, använda tidigare erfarenheter och nyttiggöra kunskap så att det förebyggande arbetet ständigt utvecklas.

– Vi har en förebyggande enhet med ett tiotal anställda. Dessutom ansvarar vi för krisplanering och säkerhetsplanering på uppdrag av Umeå kommun. I dagsläget jobbar fem personer med detta men avdelningen är under uppbyggnad, berättar Anders Jonsson, räddningschef i Umeå.

Långsiktigt perspektiv på kompetensförsörjning

I dagsläget har Räddningstjänsten utöver administrativ personal och de som jobbar med förebyggande arbete även cirka 150 deltidsbrandmän och 60 heltidsbrandmän fördelade på stationer i Umeå, Vindeln och Robertsfors.

För att bibehålla en hög beredskap är behovet av att anställa fler brandmän stort. Det gäller inte minst brandmän i beredskap eller så kallade deltidsbrandmän. Som brandman i beredskap har man normalt några minuters inställelsetid och arbetet kombineras oftast med annan sysselsättning.

För de företag som har deltidsbrandmän anställda ger det flera mervärden, först och främst i form av extra trygghet på arbetsplatsen, men även i vetskapen om att en eller flera av de anställda bidrar till samhällets trygghet i stort. Att rekrytera deltidsbrandmän har emellertid länge varit en utmaning.

– Vi måste tänka långsiktigt om vi ska klara kompetensförsörjningen. Som en del i det ser vi till att synas ute på jobbmässor, i skolor och på andra ställen där potentiella nya medarbetare kan lära känna oss och skapa intresse för vår verksamhet, säger Anders Jonsson.

Ny brandstation

Räddningstjänsten planerar för en ny brandstation i Umeå, som komplement till den befintliga. En del av styrkan kommer då att flyttas över till den nya stationen, som om allt går enligt plan kan vara på plats någon gång under 2025.

Behovet av att fylla på med kompetens är dock påtagligt redan nu, och rekryteringen har påbörjats för att långsiktigt förstärka verksamheten.

Från och med årsskiftet 2021/2022 introducerades fler krav på Räddningstjänstens verksamhet. Speciellt inom förebyggande och tillsyn. Därför kommer en stor del av kompetensförsörjningen framöver att kretsa kring dessa roller.