Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Utbildning är grunden till allt välstånd

Friskolor – frihet att få välja oavsett var man bor. En fråga om kvalitet och inflytande.

Nöjda Studenter.

I dagstidningar, medier mm går det endast att läsa om friskolor som något negativt, vilket är mycket märkligt. Varför handlar inte nyheterna om möjligheten att välja skola och utbildning oavsett var man kommer i från eller vem man är? Eller goda exempel på skolor oavsett huvudman? Det är en fråga om frihet och ansvar att välja skola och ha inflytande över sitt liv och sina barns framtid. I många länder är det dyrt att skaffa sig kunskap. I Sverige ges alla möjlighet att utbilda sig.

Minervagymnasium, en friskola i Umeå, håller mycket hög kvalitet på allt vi gör. Vi har fokus på kunskap och att alla elever ska ta en examen och förädlas maximalt under sin tid på skolan. Vi har hög korrelation mellan nationella prov och betyg, vilket går att läsa i Skolverkets databas. Ett av våra mål är att utbilda goda samhällsmedborgare. I det moderna informationssamhället är det globala flödet stort med höga inslag av fake news. Det är bara den egna kunskapen som möjliggör att du kan granska den, vilket gör det än viktigare att ha kunskap i fokus.  Minervagymnasium är skolan som satsar på kunskap. För oss är kunskap frihet, glädje, makt, en garant för alla kvinnors självständighet, ett skydd mot förtryck och diktatur, ett utomordentligt verktyg. Kunskap ger oändliga möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Vår skola är en integrerad skola. Vi har höga förväntningar på våra elever och ger dem förutsättningar att klara skolans mål. Elevernas tankar om Minervagymnasium är att det är bra lärare, god struktur, mycket hög upplevd trygghet, tydlighet i ledarskapet och studiero. Vårt mål att alla elever ska ta en examen är vaccination mot arbetslöshet och utanförskap.

Lärarens roll i klassrummet har mycket stor betydelse för att eleverna ska lyckas i skolan och förädlas maximalt. Förutom en bra lärare i klassrummet krävs vision, mål som delas av alla, tydlighet, struktur, det personliga ansvaret, goda relationer mellan elev, skola och hemmet. Ordning och reda är ett sätt ge alla en möjlighet till likvärdig skola. Det gör att elevers bakgrund inte spelar någon roll för att lyckas i skolan.

Det är dags att prata om kvalitet i skolan i stället för vilken huvudman det är. Ta skolan på allvar och ge skolan de förutsättningar som krävs. Utbildning har alltid möjliggjort en klassresa och vi ska fortsätta att värna om denna möjlighet i framtiden.