Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

SLU levererar kunskap för hållbart nyttjande av naturresurser

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är det enda universitetet i landet som har en egen förordning. I den står det bland annat att lantbruksuniversitetet vid sidan av uppdraget att bedriva forskning och utbildning även ska arbeta för att främja ett hållbart nyttjande av naturresurser, samt utföra miljöanalyser.

Skogsmästarskolan vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg, Västmanland. Övriga utbildningsorter är Umeå, Uppsala och Alnarp.

På Fakulteten för Skogsvetenskap är det utökade uppdraget något som tydligt genomsyrar alla andra aktiviteter inom såväl forskning som utbildning.

– Vi har ett uppdrag från Näringsdepartementet där vi ska ta fram kunskap för alla skogsägare i Sverige, oberoende av hur omfattande deras skogsinnehav är, säger Göran Ericsson, Dekan vid Fakulteten för Skogsvetenskap.

Fråga för hela Sverige

Kunskapshöjande insatser och stöd för kompetensförsörjning inom skogsnäringen är en mycket viktig fråga för hela Sverige. Hälften av all skogsmark ägs av enskilda, mindre skogsägare med skiftande engagemang i sin skog.

Många saknar kunskap om hur man kan använda skogen på bästa sätt, både i avseende att öka avkastning från skogen samt främja tillväxt. Faktum är att många mindre skogsägare inte ens tänker speciellt mycket på att de äger en skogsfastighet.

Intresset för skogen är i allmänhet stort och det är mycket tack vare allemansrätten. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att öka intresset kring skog och hur man bättre kan ta tillvara på skogens resurser och samtidigt främja den hållbara utvecklingen.

– I Sverige finns en stark drivkraft för att organisera sig kring naturresurser. Det ger en bra grund för klusterbildning och nätverkande som är viktigt för kunskapsutbyte – något som behövs speciellt inom skogsbranschen. SLU har enligt förordningen och det utökade uppdraget ansvar för att främja ett hållbart omhändertagande av alla typer av naturresurser, berättar Göran Ericsson.

Forskning och utbildning

Skogsforskning etablerades tidigt i Sverige. Redan för över 100 år sedan började man forska i syfte att återställa skogen och inte minst den biologiska mångfalden. Den visionen är lika aktuell idag, med flera tillägg. Bland annat är skogens produktionsmål numera jämställda med hållbarhets- och bevarandemål.

– SLU står för världsledande forskning som bidrar till utvecklingen av skogsbruket. I det ingår både effektivitetshöjande åtgärder för högre avkastning och bevarande. Det går att kombinera de två, vilket SLU undersöker i olika forskningsprojekt, påpekar Göran Ericsson.

Lantbruksuniversitetet utbildar också morgondagens skogliga kompetens som ska leda utvecklingen gällande nyttjande av skogen som resurs. I det ingår även nyttjande av skogen som resurs för rekreation och friluftsliv.