Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Karlshamnsbostäder ska lyfta miljonprogram till ny nivå

Det allmännyttiga bostadsbolaget Karlshamnsbostäder har som vision att bidra till ett gott liv för alla. Det omfattar hyresgäster såväl som medarbetare i bolaget. Nyligen fick Karlshamnsbostäder beviljat ett lån för social hållbarhet i syfte att lyfta ett miljonprogramområde i Karlshamn.

Karlshamnsbostäders vision är att skapa ett gott liv i alla områden, berättar marknadschef Elisabeth Bååth.

Det skrivs väldigt mycket om nybyggen som sker i regionen, men inte lika mycket om de insatser som görs för att lyfta befintliga bostadsområden och göra dem mer hållbara. På Karlshamnsbostäder prioriteras både gröna och sociala satsningar som bidrar till det goda livet, och då omfattas även renoveringar, upprustning och ombyggnationer i allra högsta grad.

Med fokus på det sociala

Lånet för social hållbarhet har beviljats av Kommuninvest och ska användas för att skapa nya möjligheter i ett specifikt område i Karlshamn som kallas Fridhem. Det är ett av kommunens stora miljonprogramområden. Behov finns av att rusta upp bostäderna, men också skapa möjligheter för ökad integration, trygghet och trivsel i området.

Närmare bestämt är det cirka 330 bostäder samt cirka 120 studentrum som inkluderas i projektet med standardhöjningar och miljöförbättrande åtgärder. Mycket arbete kommer att kretsa kring att göra bostäderna mer energisnåla, men hållbarhetsarbetet omfattar till stor del även en rad olika sociala insatser för de boende. Förhoppningen är att det, förutom ökad trivsel och trygghet, ska bidra till en bättre image av området, som länge brottats med dåligt rykte.

Många förbättringsförslag

Arbetet i Fridhem är i skrivande stund precis påbörjat.

– Arbetet kommer att pågå under ett par års tid. Några exempel på insatser och aktiviteter som redan är i full gång är stambyten, fasadtvätt och målning, ny basketplan, gåfotboll för äldre, odlingsprojekt, kvinnogrupp, kurser i demokrati och samhällsinformation med mera. Vi utvärderar löpande i syfte att se vad som fungerar och vad våra hyresgäster uppskattar, säger Elisabeth Bååth, marknadschef på Karlshamnsbostäder.

För ett gott liv för alla

Karlshamnsbostäder har för finansieringen av detta investeringsprojekt beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 60 miljoner kronor från Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet. Lånet innebär dock inte nya pengar till bolaget, utan ger en räntelättnad på redan befintliga lån.

– Vi ska arbeta för att stärka Fridhems identitet nu och framöver. Vi kommer att följa upp de investeringar vi gör i området och mäta effekten av dem. Lånet från Kommuninvest är framförallt ett kvitto på att de tror på våra satsningar, tillägger Elisabeth Bååth.

Investeringarna i Fridhem ligger rätt i tiden – alla pratar om hållbarhet och omställning. De stämmer också mycket väl överens med Karlshamnsbostäders vision om att skapa ett gott liv. Det gäller för alla, i alla områden, inte bara i nyproducerade bostadsområden, påminner Elisabeth Bååth.