Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kreativum är en viktig kugge i regionens kompetensförsörjning

Kreativum Science Center är ett nav och en samlingsplats för att sprida och öka intresset för naturvetenskap och teknik. Det främsta syftet är att skapa en bra grund för ungdomars intresse för teknikutveckling, så att de i framtiden väljer utbildningar och yrken inom området.

Med interaktiva upplevelser ökas lärandet.

Det finns oerhört många yrken som täcks in under naturvetenskap och teknik. Antalet teknikorienterade jobb är betydligt fler än antalet potentiella arbetstagare. Under åren har man sett att ungdomars intresse för teknikutbildningar minskat. Det gäller inte alla teknikområden, men överlag så är intresset för lågt om man ser till arbetsmarknadens behov.

Varför är det viktigt att skapa intresse?

Det finns 20 science centers i Sverige. Kreativum i Karlshamn är Blekinges svar på konceptet som utvecklats för att skapa intresse för naturvetenskapliga och tekniska områden. Kreativum har en position som mötesplats för allmänhet, skola, näringsliv och akademi, där upplevelser skapas som ger andra perspektiv och skapar nya möjligheter.

Blekinge är en industri- och tekniktung region. Hela industrin befinner sig i en omställning där utveckling av grön teknik ska bana väg för den cirkulära ekonomin och hållbart nyttjande av naturens resurser. Inom nästan alla yrken och alla arbetsroller får teknik dessutom ett större inslag i vardagen, oavsett bransch och inriktning.

– Inom den nya, gröna industrin kommer det att behövas helt andra kompetenser än de som finns idag, och därför är det så viktigt att vi kan bidra till att utveckla och stärka intresset. Vid sidan av den gröna industrin utvecklas ny digital teknik som integreras genom hela samhället. Samtidigt är intresset för teknik förvånansvärt lågt bland våra ungdomar, vilket understryker behovet av att kraftsamla för att öka deras intresse, säger Jonas Knutsson, vd för Kreativum Science Center. 

Bygger på upplevelsebaserad pedagogik

Kreativum startade sin verksamhet 1999 och har under de senaste drygt 20 åren inspirerat hundratusentals besökare till ökad förståelse och kunskaper inom en rad ämnen som ligger till grund för en regional utveckling. Idag är de flesta teknikföretag i Blekinge medvetna om vilken roll Kreativum spelar för att skapa intresse som i nästa steg utgör grunden för företagens framtida kompetensförsörjning.

Kreativums verksamhet bygger på upplevelsebaserad pedagogik som ger en mer minnesvärd upplevelse och som samtidigt ökar inlärningen. Att få lära sig genom att uppleva och göra är enligt forskning ett bra sätt att minnas det man lärt sig över tid.

– Det ska kännas meningsfullt och roligt att lära sig mer om naturvetenskap och teknik. Vi arbetar för att vidareutveckla det taktila hela tiden, och vi arbetar även för att tydligt kommunicera varför det är viktigt att lära sig om naturvetenskap och teknik överhuvudtaget, tillägger Jonas.

På Kreativum får besökare kunskap om och blir inspirerade inom ämnen där näringslivet har stora rekryteringsbehov. Besökarna får uppleva en del av den lokala industrin som är viktig för Blekinge, till exempel papperstillverkning. Det finns också möjlighet att få lära sig grunderna för programmering. Under 2022 öppnades en ny avdelning på temat visuella upplevelser, med synen i centrum. Utanför Kreativum finns även en park med energitema, med eget vattenkraftverk bland annat.

Relevant för företag

Att Kreativum ska vara relevant även för företag är en självklarhet. För att Blekinge ska ha rätt förutsättningar för innovationskraft och kompetensförsörjning, behöver flera aktörer arbeta tillsammans långsiktigt och komplettera varandra. Rätt insatser måste genomföras, i rätt tid, mot rätt målgrupper.

– Vi vill vara en partner för våra företagskontakter och underlätta i deras arbete med kompetensförsörjning och i mötet med framtida potentiella medarbetare, säger Jonas Knutsson, och fortsätter:

– Som science center kan vi tillföra mycket för att samhället och vår region ska möta dagens och framtidens utmaningar. Vi lyssnar på näringslivet och är lyhörda inför önskemål kring framtida utställningar som kan bidra till att väcka nyfikenhet och öka intresse, med lärande och utveckling inom naturvetenskap och teknik som grund.