Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nytt sjukhus bidrar till ett ännu starkare Kronoberg

Centrallasarettet i Växjö har under en längre tid varit i behov av en större om- och tillbyggnation. För att även i framtiden kunna möta kronobergarnas behov av både akutsjukvård och specialistvård behöver sjukhusets kapacitet höjas. Det bästa alternativet efter jämförelser blev att bygga ett helt nytt sjukhus från grunden.

Det nya akutsjukhuset i Växjö planeras färdigställas under 2029 med en inflyttningstid på cirka ett halvår.

Det är en mycket spännande utveckling som sker inom den regionala sjukvårdsapparaten i Kronoberg just nu. Efter en omfattande utredning har regionledningen kommit fram till att det ska byggas ett nytt sjukhus med ny lokalisering strax utanför Växjö centrum.

Ökar tillgängligheten avsevärt

Den nya platsen som det framtida sjukhuset ska byggas på har ett mycket strategiskt fördelaktigt läge i anslutning till alla de större vägarna i Kronoberg. Tillgängligheten kommer att vara större eftersom man flyttar ut ur centrum och därmed också slipper innerstadens trängsel.

Tillgängligheten är även viktig för att sjukhuset ska vara en attraktiv arbetsplats. Det kommer att vara enklare att ta sig till och från sjukhuset både med privata och kollektiva färdmedel.

– Det nya sjukhuset är ett svar på regionens behov av en vård anpassad för framtiden, med smidiga flöden och patientens behov i fokus. Samtidigt är det ett viktigt bidrag till vår gemensamma konkurrenskraft i Kronoberg, som attraktiv region för boende, besökare och företag, säger Martin Myrskog, regiondirektör i Kronoberg.

Hela länet har ett attraktivt och mångsidigt näringsliv. Att det nya sjukhuset kommer att vara en viktig pusselbit för att skapa ännu bättre möjligheter för företag i regionen är glasklart, enligt Myrskog.

Bidrar till att säkra ett stort antal arbetstillfällen

Det nya akutsjukhuset har redan börjat anläggas. Just nu pågår markarbeten för förberedelser inför det kommande bygget.

Utöver en förbättrad vårdkapacitet och ökad attraktionskraft för länet i stort så bidrar projektet även till att säkra ett stort antal arbetstillfällen inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Det är en omfattande investering om cirka 8 miljarder kronor, och många kvadratmeter som ska byggas. Detta kan mycket väl dämpa effekterna av en lågkonjunktur i Kronoberg.

– Att vi inom regionen nu bygger ett nytt sjukhus från grunden medför nya möjligheter för att öka sysselsättningen lokalt och regionalt. Detta är speciellt viktigt nu när vi går in i en lågkonjunktur. Många underleverantörer kommer att vara från Kronoberg och det ser vi som mycket positivt, säger Martin Myrskog.

Parallellt med den stora investeringen i Växjö planerar regionen även för att bygga om och till sjukhuset i Ljungby. Det nya akutsjukhuset i Växjö planeras färdigställas under 2029 med en inflyttningstid på cirka ett halvår. En stor fördel är att det befintliga centrallasarettet håller öppet som vanligt under hela byggtiden.