Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

IUC Industrihubb ska stärka industrin i Örebro län

Örebro län behöver sin industri och industrin kan i sin tur dra nytta av stöd för att utvecklas och bli en ännu starkare drivkraft för hela länet. Den nyetablerade organisationen IUC Industrihubb verkar för att industrins behov ska lyftas och mötas på ett sätt som gynnar och utvecklar hela regionen.

Styrelsen IUC Industrihubb: Jesper Örhall platschef Bucher Emhart Glass, Torbjörn Appelqvist delägare PTAB Plåtteknik i Kumla, Birgitta Eweerlöf vd Birgo, Gustaf Ekström, vd CNC Quality, Lina Marklund vd Helix Verktyg och Anders Moberg IUC Industrihubb. Frånvarande: Tommy Bengtsson platschef Volvo Construction Equipment.

IUC Industrihubb leds av industrin och finansieras till stor del av Region Örebro län. Industrihubben har tre huvuduppdrag: att skapa förutsättningar för att mer finansiering kommer länets industriföretag till godo, att vara en kopplingsdosa mellan företagen och de stöd som finns, samt att vara en dialogpart som inspirerar till ökat utbyte mellan företagen.

Landningsbana för finansiering

Anders Moberg, industriutvecklare och vd för IUC Industrihubb, berättar att det idag finns betydligt mycket mer hjälp att få än vad de flesta företag i Örebro län känner till. Det gäller att på bästa sätt synliggöra dessa. Anders förklarar:

– Vi vill vara en landningsbana för industriutvecklingsstöd från både Sverige och EU. Med en industriutvecklingsorganisation på plats så kommer vi tillsammans att kunna göra mycket skarpa projektansökningar som är riktade mot de Europeiska fonderna. Vi kan även hjälpa företagen att delta i nationella industriprogram som till exempel Omställningslyftet och Robotlyftet.

Kopplingsdosa för rätt stöd

Industrihubben har kontakt med väldigt många företag i regionen och har efter det att organisationen etablerades i november 2022 påbörjat storskaliga behovsanalyser inom industrin. Syftet är att identifiera behov som kan kopplas till de stöd som finns i form av finansiering, utbildning, teknikutveckling och så vidare.

– Där det saknas stöd skulle vi från IUC Industrihubbs sida kunna vara en aktör som skapar det företagen har behov av. Det kan vara allt ifrån utbildningar till nya forum för samverkan och teknikutveckling mellan företagen. Det vi behöver göra nu är att kartlägga alla behov som finns och därefter skapa en strategi för att möta dem, berättar Anders Moberg vidare.

Dialogpart och framtida utveckling

Inom industrihubben kommer det att samlas mycket data som kan vara till grund för värdefull statistik. Anders Moberg understryker att som medlemsstyrd organisation kan IUC Industrihubb skapa en gemensam röst som förstärks av statistik som kan kommuniceras till beslutsfattare, så att de i sin tur kan besluta om åtgärder som gagnar länets industri.

– Om vi ser bortom de tre huvudsakliga områdena som vi inom industrihubben arbetar med så har vi redan lyckats skapa ämnesnätverk i regionen, där olika företag träffas och utbyter tankar regelbundet. Dessa nätverk kommer att vidgas och omfatta flera olika roller på företagen. Det är ett vinnande koncept som vi har för avsikt att vidareutveckla. Vi kommer även att hålla workshops och olika utbildningar som svarar på industrins behov i regionen.

Den 22 mars hålls IUC Industrihubbs årsmöte. Mycket fokus kommer att läggas vid hur man med hjälp av industrihubbens resurser och nätverk kan skapa ett stödsystem som industrin behöver för att bli ännu starkare i Örebro län.