Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Varbergs näringsliv utvecklas genom samverkan och nya etableringar

Varberg har ett mycket livskraftigt näringslivsklimat och det kan till stor del härledas till kommunens samverkanskultur och intensiva etableringsarbete. Näringslivsfrågor är centrala för kommunledningen och genomsyrar alla verksamheter inom Varbergs kommun. Målsättningen är tydlig och det underlättar arbetet inom näringslivskontoret, som har det yttersta uppdraget att samverka med företag i kommunen.

Vi arbetar för att fler ska välja Varberg som sin bostads- och verksamhetsort, säger Martin Andersson, näringslivschef i Varbergs kommun.

Sedan flera år arbetar Varbergs kommun strategiskt för att förbättra företagsklimatet. Tillgänglighet, god service, effektivitet och kommunikation i kontakten med kommunen har visat sig vara viktiga faktorer. Ett uttalat prioriterat mål för kommunens politik är Livskraftigt näringsliv.För att nå målet måste företagen uppleva servicen och bemötandet som riktigt bra, men det kräver också delaktighet i processen.

– Statistik visar att Varberg är en bra plats att starta och driva företag på. Vi vill utveckla det och ta det ett steg till. Genom att göra allt vi kan från kommunens sida för att man som företag och/eller entreprenör med familj ska kunna flytta hit och vidareutveckla sin verksamhet här hoppas vi att fler ska välja Varberg som sin bostads- och verksamhetsort, säger Martin Andersson, näringslivschef i Varbergs kommun.

Etableringar skapar nya arbetstillfällen

När det gäller näringslivsfrågor har kommunen under de senaste åren utvecklat sin strategi avsevärt, arbetar mer proaktivt med etableringar och hittat nya forum för samverkan med företagen. Ett exempel är inom ramarna för Invest in Halland, som drivs av Region Halland och som involverar alla halländska kommuner.

– En viktig aspekt när det gäller näringslivsutveckling är att jobba med stort som smått. Allt som kan bidra till utveckling, gagna vårt näringsliv och skapa nya jobb här i Varberg är av intresse. Det är med andra ord inte bara stora etableringar vi från näringslivskontorets sida fokuserar på, även om det är ett stort tryck här. För oss är det lika viktigt att stötta de mindre bolagen, som ofta är expansionsbenägna och som tillsammans dessutom står för flest arbetstillfällen, fortsätter Martin Andersson.

Attraktiv etableringsort

Varberg har ett mycket aktivt näringslivsarbete och är samtidigt en attraktiv etableringsort tack vare läget. Kommunen tillhör Göteborgsregionen och är således en del av en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det ger fördelar både när det gäller samverkansmöjligheter och kompetensförsörjning, men samtidigt är konkurrensen hård i regionen. Speciellt gällande kompetent arbetskraft.

– Vi har en låg arbetslöshet i Varberg och det har vi haft länge. Att det nu bedrivs stora projekt för att utveckla och förstärka infrastrukturen i och omkring regionen, inte minst lokalt i Varberg med Varbergstunneln som byggs under staden, ger också en skarp indikation över vart regionen är på väg. Det kommer till exempel att bli ännu enklare att pendla till och från Varberg, och det kan i sin tur hjälpa våra företag att få tag på rätt kompetens, förklarar Martin.

Plats med framtidstro

Det finns även andra utvecklingsprojekt som gagnar näringslivet och tillsammans bidrar de olika projekten till att stärka Varberg ur flera perspektiv. Den nya hamnen är under uppbyggnad samtidigt som den nya stadsdelen Västerport planeras, med 2500 nya bostäder centralt vid vattnet. Det finns ett antal stora bostadsprojekt i Varberg, samt även en stor del byggbar industrimark. Detta är i sin tur resultatet av flera års intensivt utvecklingsarbete från kommunens sida. Varberg är en spännande plats med framtidstro.