Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Bli mer resurseffektiv med hjälp av circular consulting  

Stena Recycling har utvecklat en cirkulär affärsmodell där ambitionen är att ta vara på så mycket material som möjligt och skapa nya, värdefulla produkter som går tillbaka till industrin. Det uppnås i praktiken genom att ständigt arbeta för att placera det material som hanteras allt högre upp i avfallshierarkin.

Stena Recycling kan hjälpa kunderna att införa effektiva sorteringssystem som även är ekonomiskt hållbara. Även inom bygg- och rivningsbranschen, där marginalerna är minimala.

På Stena Recycling är avfallstrappan eller avfallshierarkin en vedertagen och välkänd modell för hur avfall, som man istället benämner som råvara, material eller resurs, ska hanteras för att cirkularitet ska uppnås. Stena Recycling har dessutom utvecklat den traditionella avfallshierarkin med ytterligare ett steg för att minska klimatavtrycket ännu mer.

I den traditionella avfallshierarkin är stegen uppifrån och ner: avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi. Stena Recycling har lagt till ett steg mellan materialåtervinning och energiåtervinning, som inom koncernen kallas biobehandling. Biobehandling har ett bättre miljöavtryck och har därför fått ett eget steg.

Stena Recycling utvecklar sitt erbjudande hela tiden, och ett exempel på det är att man nu kan ta hand om elbilsbatterier och återvinna dem. Det gör Stena Recycling till en heltäckande partner som kan ta hand om allt material som cirkulerar inom industrin. Oavsett var i landet man befinner sig så kan man lita på att Stena Recycling har en lösning som passar varje kund.

Introducerar circular consulting

Timrå är en av Stena Recyclings mest välinvesterade anläggningar. Här hanteras alla typer av material för hela regionen, som utgör hela södra och mellersta Norrland. En viktig utveckling just nu som regionens företag gynnas av är att Stena Recycling satsar mer på att närma sig bygg- och rivningsbranschen.

– Det finns metoder för att till exempel riva på ett mer resurseffektivt sätt, så att andelen materialåtervinning ökar mot energiåtervinning som är ett lägre steg i avfallshierarkin. Trots att det finns lösningar är det ändå energiåtervinning som är vanligast idag och det beror till stor del på att beställaren inte har med materialåtervinning som krav i specifikationen. Därför är det i detta led vi måste arbeta för att påverka och förändra, säger Joel Söderberg, regional försäljningschef på Stena Recycling.

Stena Recycling kan hjälpa kunderna att införa effektiva sorteringssystem som även är ekonomiskt hållbara. Även inom bygg- och rivningsbranschen, där marginalerna är minimala. Det görs genom tjänsten circular consulting, där Stena Recycling med sin kompetens och långa erfarenhet stöttar kunderna i arbete med att skapa materialåtervinning på ett konkurrenskraftigt sätt inom bland annat farligt avfall med kemikaliesortering, bulktransporter ADR (farligt gods) samt nu även bygg och rivningsmaterial.

Circular consulting är inte en ny tjänst men den lyfts upp extra nu och återintroduceras genom att Stena Recycling satsar på fler branscher i Timrå och regionen.

Varför är cirkularitet viktigt?

Varför är det viktigt för industrin i allmänhet att ställa om till en cirkulär affärsmodell?

– Parisavtalet och de globala miljömålen har skapats för att vi tillsammans måste utveckla det cirkulära samhället, på alla nivåer, och i global omfattning. Det kommer inte att vara möjligt för företag att arbeta icke-cirkulärt i framtiden, eftersom ingen kund kommer att välja en sådan leverantör. Därför hjälper vi våra kunder att ställa om och bli cirkulära, säger Greger Sundqvist, filialchef i Timrå.

– Vi har all kunskap och erfarenhet som krävs för att gå från ord till handling när det gäller cirkularitet, vi har marknadens bredaste serviceutbud inom vårt område, och vi har allt samlat inom samma organisation. Vi kan till och med utbilda våra kunder och andra intressenter inom allt som har med avfallshantering och en cirkulär affärsmodell att göra, fortsätter Greger.

Inom Stena Recycling utvecklas serviceåtagandet hela tiden för att svara på marknadens behov. Exempel på det är att man i Timrå utvecklar nya affärer för egna råvaror som framställs genom materialåtervinning, till exempel aluminium och plastgranulat som är tillgängligt för den som behöver materialet.

Det senaste är att man även kan återvinna litiumjonbatterier, även om det inte görs just i Timrå så kan elbilsbatterier lämnas in på anläggningen i Timrå för att tas om hand inom organisationen. Stena Recycling är en av de första i världen som kan göra detta. Det visar också hur långt framme företaget ligger när det gäller all form av materialhantering, och att Stena Recycling är den samarbetspartner man behöver för att utveckla sin cirkulära affärsmodell.