Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Din Tur ska bidra till ökad rörlighet och mer hållbara resvanor

Din Tur, kommunalförbundet som ansvarar för kollektivtrafikplanering i Västernorrland, förenar två av regionens viktigaste mål genom sin verksamhet. Närmare bestämt handlar det om att bidra till ökad rörlighet och mer hållbara resvanor.

– Vårt viktigaste mål är att möjliggöra för ett hållbart resande genom hela regionen. Det ska vara enkelt och smidigt att välja kollektivtrafiken för alla resor inom länet, inte bara till och från jobb och skola, utan även till och från fritidsaktiviteter och annat, säger Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör Din Tur.

Arbetar för högsta mobilitet – utan bil

Västernorrland är ett län som präglas av långa avstånd mellan orter och det är ofta glest mellan husen. Den stora geografiska ytan är en utmaning vid planering av kollektivtrafiken, men en utmaning som Din Tur har för avsikt att möta och övervinna.

– Vår främsta strategi nu och framöver är att knyta samarbeten vid nya etableringar och byggnation av nya bostadsområden, för att snabbt möjliggöra hög tillgänglighet i nya områden. Det händer mycket i vår region, och det medför högre krav på oss att planera för framtidens kollektivtrafik. Genom att vi får vara med så tidigt som möjligt i nya etableringar finns alla möjligheter att främja för ett hållbart kollektivt resande i större utsträckning, menar Charlotta.

Den nya batterifabriken i Torsboda i Timrå kommun är den största etableringen i Västernorrland just nu, och att samverka kring utvecklingen av infrastrukturen där är oerhört viktigt för att kunna säkerställa en kollektivtrafik som möter störst behov och bredast målgrupp redan i uppstartsfasen. Samtidigt planerar Din Tur för andra samarbeten i hela länet, till exempel under byggnation av nya bostadsområden.

– När fler flyttar till regionen ska det redan innan inflyttning finnas hållbara mobilitetslösningar på plats, fortsätter Charlotta. Det kan i sin tur möjliggöra för mer hållbara beslut där familjer väljer att ha en bil istället för två, som är det vanligaste i Västernorrland. Det är en stor omställning, eftersom vi vet att Västernorrland är ett starkt bilburet län, men vi arbetar för att skapa möjligheter för att alla ska kunna ha ett lika mobilt liv, även utan bil.

Det är ett stort utvecklingsarbete som pågår i hela Västernorrland, där Din Tur nu planerar för högsta tillgänglighet och mobilitet – utan egen bil. Samtidigt bidrar en sådan utveckling till andra positiva saker som ökad hållbarhet ur flera perspektiv, ökad integration och jämställdhet, samt naturligtvis minskad klimatpåverkan.

I skrivande stund utvecklas ett nytt biljettsystem och en företagsportal som kommer att lanseras under 2024.

Nytt samarbete i Sundsvall kring hållbara resealternativ

Sundsvalls kommun är en av de kommuner i Västernorrland som har kommit längst med sin hållbarhetsstrategi. Målet är att vara en klimatneutral kommun 2030. För att nå målet måste omställningen påbörjas redan nu, och inom många områden pågår den redan. Nu är det hållbart resande som gäller.

– Kommunen, sundsvallsborna och alla företag måste samverka för att göra omställningen möjlig. Att börja se över sitt resande är en bra start, säger Angelica Lindqvist, projektledare för Hållbart resande i Sundsvalls kommun.

Att minska bilresorna till förmån för hållbara resealternativ som gång, cykel, buss och tåg är viktigt för Sundsvalls kommun.

– Just nu kartlägger vi arbetsplatser i hela Sundsvall, som vill vara med och förverkliga målet för ett hållbart resande. När vi har identifierat potentiella samarbetspartners så kommer vi att ta kontakt och etablera samarbeten för att utveckla gröna resplaner tillsammans med arbetsgivare, berättar Angelica.

Samarbetet kommer att påbörjas under hösten i år och omfattar utöver resor till och från arbetet även resor i tjänsten. Förhoppningarna är stora på projektet.