Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

AFRY bidrar brett till försvarsförmågan i Sverige

AFRY bidrar till tryggare och mer robusta samhällen, som dessutom är långsiktigt hållbara. Det är ett gigantiskt åtagande som omfattar många olika områden och kräver multidisciplinära kompetenser. AFRY har allt detta, med resurser i såväl Sverige som globalt.

Afry har länge samarbetat med försvarsindustri och -myndigheter.

En grundläggande förutsättning för transformation mot ett hållbart samhälle är demokratiska, stabila samhällen med motståndskraft och fred i grunden. Att bygga starka och robusta samhällen omfattar mer än att konstruera byggnader och infrastruktur som kan stå emot påfrestningar. Det handlar om att klara klimatförändringar och att ha en robust försvarsförmåga som skapar en grund av fred, trygghet och förutsättningar att genomföra viktiga åtgärder för en hållbar framtid.

Idag är det mer aktuellt än någonsin att rusta samhället ur ett försvarsperspektiv. Det är oroligt i världen och det finns krafter som motverkar utvecklingen mot hållbara samhällen. Att utveckla försvarsförmågan ligger främst på Försvarsmaktens bord, dock behövs samarbete mellan olika aktörer för ett väl utvecklat totalförsvar.

Försvarsmakten avgör vilka behov som finns och Försvarets Materielverk (FMV) tillsätter tekniska system tillsammans med Försvarsindustrin. Här förser AFRY med kompetens som behövs för att driva projekt från behov till drift, och hjälper Försvarsmakten att analysera och specificera sina behov samt genomför teknisk kravställning så att Försvarsindustrin ska kunna leverera system och produkter. AFRY utvecklar och tillhandahåller alla tekniska tjänster som behövs under hela systemets livscykel.

Breddar och bygger upp en effektiv försvarsförmåga

Mats Wallin ansvarar för AFRYs erbjudande gentemot försvarsindustrin och försvarsmyndigheterna. Han berättar att AFRY har levererat till försvaret sedan 1958, men att det är större fokus på försvarsfrågor idag och att enheten Defence and Security har blivit mycket mer synlig.

– Vi har lång erfarenhet av att utveckla och stötta försvaret i att ta fram specifikationer och upphandla robusta försvarssystem, ofta med koppling till ledningsförmåga, säger Mats.

–AFRY som kompetensplattform är unik, vi är 20 000 ingenjörer med olika perspektiv och kompetens. Denna unika palett gör att vi ofta kan sätta ihop team med erfarenheter som gör att vi utvecklar våra medarbetare att bli ännu vassare. 

Det är vi som tillsammans med försvarsmyndigheterna, försvarsindustrin och andra leverantörer av försvarsrelaterade lösningar och system som bygger upp vår försvarsförmåga, fortsätter Mats.

AFRY är en möjliggörare

AFRY har förmåga och kapacitet att utveckla kompetens, i detta fall specifikt försvarskompetens. De gör det genom interna utbildningar och även genom att sätta ihop team där man för samman erfarna ’försvarskonsulter’ med experter från andra områden. Som kompetensbyggare är det vår uppgift att göra försvarsområdet spännande och intressant för våra medarbetare, säger Mats Wallin.

Denna förmåga och kapacitet är unik i branschen det är väldigt få aktörer som utvecklar nya ’försvarskonsulter’ inom tjänsteområdet. AFRY har under många år varit en netto försörjare vad gäller försvarskompetens. Det är något vi är mycket stolta över, tillägger Mats Wallin.

– Vi samordnar flera aktörer och har förmågan att skapa ett större värde för de många små aktörer av konsultföretag som finns på marknaden. Vi utvecklar de team som behövs för att leverera tjänster till Försvarsmakten tillsammans med Försvarets Materielverk och försvarsindustrin, förtydligar Mats.

AFRY tillhandahåller och utvecklar tjänster inom alla områden inom försvaret. Från undervattensystem till satellitsystem och allt däremellan. De erbjuder tjänster inom projektledning, tekniska experter, Systems Engineering och Integrerat Logistkstöd. I en alltmer digital värld ställs högre krav på cybersäkerhet och här ligger AFRY långt framme vad gäller kompetensutveckling.

AFRY har ett erbjudande som är heltäckande och står ut bland andra teknikkonsulter, det råder det ingen tvekan om. Inom AFRY finns stora möjligheter att få arbeta med den senaste försvarstekniken, och dessutom bidra till att stärka samhällets totalförsvar. Vad kan vara viktigare eller mer intressant i detta läge?